DANH MỤC THÔNG TIN

16/05/2021 09:31 Số lượt xem: 22353

STT  

Nội dung thông tin

Đường dẫn

1

Văn bản chỉ đạo điều hành

Chi tiết

2

Thủ tục hành chính

Chi tiết

3

Thông tin phổ biến, hướng dẫn thực hiện pháp luật

Chi tiết

4

Quy hoạch khu công nghiệp

Chi tiết

5

Quy hoạch tài nguyên, môi trường

Chi tiết

6

Quy hoạch xây dựng, đô thị

Chi tiết

7

Quy hoạch thu gom, tái chế, xử lý chất thải

Chi tiết

8

Chương trình, kế hoạch công tác

Chi tiết

9

Lịch tiếp công dân

Chi tiết

10

Dự án đầu tư

Chi tiết

11

Đấu thầu mua sắm công

Chi tiết

12

Sơ đồ tổ chức, chức năng nhiệm vụ

Chi tiết

13

Thông tin liên hệ

Chi tiết

14

Báo cáo tài chính hàng năm của cơ quan, đơn vị

Chi tiết

15

Báo cáo tổng hợp tình hình KTXH

Chi tiết

16

Góp ý dự thảo văn bản

Chi tiết

17

Phản ánh – Kiến nghị

Chi tiết

18

Thông tin khen thưởng

Chi tiết

 

          Đầu mối tiếp nhận yêu cầu cung cấp thông tin:

         Cổng Thông tin điện tử huyện Thuận Thành

        Địa chỉ: Thị trấn Hồ, huyện Thuận Thành, Bắc Ninh;

Email: thuanthanh@bacninh.gov.vn; ĐT: (0222) 3865.366.