Thực hiện cuộc vận động “ toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh” ngay từ đầu năm UB MTTQ xã Song Hồ huyện Thuận Thành đã chủ động phối hợp với UBND xã và các tổ chức thành viên tích cực vận động nhân dân  thực hiện tốt các nội dung cuộc vận động. Nổi bật là thực hiện phong trào đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa theo nghị quyết 20, 191 của HĐND tỉnh và kế hoạch số 55 của Ban chỉ đạo đời sống văn hóa huyện.