Văn phòng Thành ủy Từ Sơn

29/12/2016 16:51 Số lượt xem: 11385

Tổ chức bộ máy:

          * Lãnh đạo Văn phòng:

- Đ/c: Nguyễn Huy Hoàng, Thành uỷ viên, Chánh Văn phòng.

- Đ/c: Trần Thị Thảo, Phó Chánh Văn phòng: phụ trách hành chính, quản trị.

- Đ/c: Nguyễn Anh Dũng, Phó Chánh Văn phòng.

          Chức năng, nhiệm vụ:

Văn phòng Thành uỷ là cơ quan chuyên môn, thuộc hệ thống của Ban xây dựng Đảng có chức năng tham mưu giúp Thành uỷ, trực tiếp là Ban Thường vụ và Thường trực Thành uỷ tổ chức điều hành công việc lãnh đạo của Đảng bộ Thành phố.

Cụ thể:

a- Tham mưu cho Ban chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Thành uỷ: Xây dựng và thực hiện chương trình công tác, lịch làm việc; giải quyết thực hiện các chế độ chính sách của Đảng và Nhà nước trong phạm vi cơ quan; theo dõi các hội nghị của cấp uỷ; soạn thảo các báo cáo, thông tri, chỉ Thị, nghị quyết và các loại văn bản  khác của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố.

b- Giúp cấp uỷ theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc chuẩn bị và tham gia thẩm định các đề án cũng như chuẩn bị các hội nghị của Cấp uỷ triệu tập.

c- Giữ mối liên hệ thường xuyên và tổ chức nắm thông tin, tổng hợp mọi hoạt động của các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc và các hoạt động của các hội, đoàn thể và các địa phương, cơ quan, ban, ngành của Thành phố, kịp thời phục vụ sự lãnh đạo của BCH, Ban Thường vụ, Thường trực Thành uỷ và báo cáo lên Văn phòng Tỉnh uỷ.

d- Đảm bảo các điều kiện việc làm của Thường trực Thành uỷ, các Ban xây dựng Đảng cả về cơ sở vật chất, phương tiện làm việc; đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt, xử lý các văn bản, công văn đi, đến kịp thời, chính xác, phục vụ tốt sự lãnh đạo của BCH Đảng bộ Thành phố.

đ- Được Thường trực Thành uỷ uỷ quyền quản lý, điều hành, cân đối thu chi tài chính Đảng chặt chẽ, rõ ràng, đúng nguyên tắc và luật định.

e- Quản lý tài liệu, văn kiện của Đảng……. theo quy định; bảo quản, lưu trữ, bảo mật các hồ sơ tài liệu, các văn kiện của Đảng. Đồng thời, in ấn, sao lục các văn bản của cấp uỷ, các ban Đảng và của cấp trên kịp thời, chính xác.

g- Đảm bảo các yêu cầu trong quan hệ đối nội, đối ngoại của Thường trực Thành uỷ.

NP
Nguồn: VPTU