Trung tâm Văn hóa Thể thao thị xã Từ Sơn

14/07/2016 10:47 Số lượt xem: 4493

Lãnh đạo Trung tâm Văn hóa Thể thao thành phố Từ Sơn

Giám đốc

Ông: Trương Ngọc Tuấn

NS: 1966

CQ:02223.760.224

Email: ttvhtt.ts@bacninh.gov.vn

Phó giám đốc

Ông: Nguyễn Tiến Luân

NS: 1966

   

I. VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN:

a. Vị trí:

Cơ quan Trung tâm Văn hóa - Thể thao là đơn vị sự nghiệp công lập được thành lập theo quyết định số 138/2004/QĐ-UBND ngày 31/8/2004 của UBND tỉnh Bắc Ninh.

Trung tâm Văn hóa - Thể thao thành phố Từ Sơn là đơn vị sự nghiệp có thu, trực thuộc UBND thành phố Từ Sơn, có tư cách pháp nhân, được sử dụng con dấu và mở tài khoản riêng theo quy định hiện hành của nhà nước, Trung tâm chịu sự lãnh đạo trực tiếp của UBND thành phố Từ Sơn, đồng thời chịu sự chỉ đạo về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch và các ngành chức năng của tỉnh Bắc Ninh

b. Chức năng:

1. Tổ chức, thực hiện các hoạt động sự nghiệp văn hóa- thông tin, thể dục- thể thao trên địa bàn thành phố nhằm đáp ứng nhu cầu sáng tạo, hưởng thụ  văn hóa- thể thao của nhân dân địa phương.

2. Tuyên truyền, cổ động trực quan phục vụ nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội theo đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

3. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác văn hóa- thể thao cơ sở.

4. Tổ chức các các hoạt động dịch vụ phục vụ các hoạt động văn hóa thông tin, thể dục thể thao trên địa bàn thành phố.

c. Nhiệm vụ và quyền hạn:

1. Căn cứ chương trình phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội của thành phố, xây dựng chương trình công tác văn hóa - thể dục thể thao hàng năm và tổ chức thực hiện sau khi được UBND thành phố phê duyệt.

2. Tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội của địa phương.

3. Tổ chức liên hoan, hội thi, hội diễn văn nghệ quần chúng, các giải thể thao tại thành phố. Tổ chức tập huấn tham gia các hoạt động văn hóa văn nghệ, các giải thể thao do tỉnh tổ chức.

4. Tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ, phương pháp trong các hoạt động sự nghiệp văn hóa - thể thao.

5. Tổ chức các dịch vụ văn hóa - thể thao phù hợp với chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp của pháp luật.

6. Hợp tác, giao lưu, trao đổi về chuyên môn, nghiệp vụ và các hoạt động văn hóa thông tin với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh.

7. Thực hiện báo cáo định kỳ, đột xuất về hoạt động của Trung tâm Văn hóa - Thể thao với UBND thĩ ã và cơ quan quản lý văn hóa - thể thao theo quy định.

8. Quản lý, tổ chức cán bộ, viên chức, tài chính và tài sản của cơ quan theo quy định của cấp có thẩm quyền.

9. Thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND thành phố giao.

II. TỔ CHỨC BỘ MÁY:

Theo đề án xác định vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp của Trung tâm Văn hóa - Thể thao thành phố Từ Sơn đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt như sau:

1. Vị trí việc làm gắn với công việc lãnh đạo, quản lý, điều hành:

- Giám đốc: là người đứng đầu cơ quan, chịu trách nhiệm trước pháp luật và chủ tịch UBND thành phố về hoạt động của cơ quan và thực thi nhiệm vụ của cơ quan.

- Phó giám đốc: giúp giám đốc điều hành hoạt động của cơ quan, được giám đốc giao phụ trách một số công việc, lĩnh vực cụ thể, chịu trách nhiệm trước giám đốc về công việc được phân công. Khi vắng mặt, giám đốc có thể ủy quyền cho một trong các phó giám đốc để điều hành giải quyết công việc cơ quan. Cơ quan có 02 phó giám đốc

+ Phó giám đốc phụ trách Văn hóa - thông tin.

+ Phó giám đốc phụ trách Thể dục - Thể thao.

2. Vị trí việc làm gắn với công việc nghề nghiệp:

- Vị trí việc làm văn hóa - du lịch:             

- Vị trí việc làm tuyên truyền cổ động:      

- Vị trí việc làm thể dục thể thao:              

- Vị trí việc làm nhạc công:                        

- Vị trí việc làm thiết bị ánh sáng:              

3. Vị trí việc làm gắn với công việc hỗ trợ, phục vụ:

- Kế toán:                                                   

- Thủ quỹ, văn thư:                                     

NP