Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên

16/07/2016 17:03 Số lượt xem: 5497

I. Giới thiệu

           Địa chỉ: Khu Liên cơ II- thành phố Từ Sơn- Tỉnh Bắc Ninh

           Điện thoại:   02413.760470                Emailttdn.ts@bacninh.gov.vn

           Thành lập: Trung tâm được thành lập theo Quyết định số 1357/QĐ-UBND  ngày 09  tháng 10 năm 2007  của UBND tỉnh Bắc Ninh.

           Giám đốc: Trần Văn Tùng

Vị trí, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn:

            * Vị trí:

 Trung tâm Dạy nghề thành phố Từ Sơn là cơ sở đào tạo, bồi dưỡng nghề nghiệp, chịu sự lãnh đạo trực tiếp và toàn diện của UBND thành phố Từ Sơn; đồng thời chịu sự hướng dẫn kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ của Sở LĐTBXH tỉnh Bắc Ninh.

* Chức năng:

1-Được tổ chức đào tạo, bồi dưỡng và tập huấn nghề tại Trung tâm, cơ sở sản xuất, cơ sở liên kết đào tạo nghề thuộc các tổ chức đào tạo, nghiên cứu trong và ngoài nước.

2-Liên kết với các cơ sở sản xuất, các cơ sở đào tạo, nghiên cứu mọi cấp bậc dể tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nghề theo quy định của pháp luật.

3-Phối hợp với các trường phổ thông, hoặc tự tổ chức đào tạo dạy nghề và hướng nghiệp cho học sinh.

4- Phối hợp với các tổ chức kinh tế, giáo dục, y tế văn hóa, nghiên cứu khoa học và các tổ chức, cá nhân khác trong việc nghiên cứu, ứng dụng khoa học kỹ thuật và công nghệ gắn dạy nghề với việc làm.

5-Thu học phí theo quy định hiện hành hoặc theo thỏa thuận được ghi trong hợp đồng học nghề, bổ túc nâng cao không trái với quy định của pháp luật.

6-Cấp chứng chỉ nghề, giấy chứng nhận bồi dưỡng nghề cho người học đạt yêu cầu trong kỳ kiểm tra cuối khoá học.

7- Tổ chức kiểm tra cấp chứng chỉ nghề cho người lao động tự học nghề theo hướng dẫn của Trung tâm và chương trình dạy nghề đã được duyệt.

8-Tổ chức sản xuất các sản phẩm, cung cấp các dịch vụ phù hợp với nghề dạy, nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, khai thác nguồn lực trong và ngoài thành phố để duy trì và phát triển Trung tâm.

9-Được tư vấn học nghề, giới thiệu việc làm cho người học sau khi tốt nghiệp khóa học.

10-Được ký hợp đồng liên kết, hợp tác giảng dạy với người có đủ tiêu

chuẩn để giảng dạy tại Trung tâm trong những năm đầu( đến 2010) sẽ phối hợp với Trung tâm hợp tác đào tạo và chuyển giao công nghệ (trường Cao đẳng công nghệ Bắc Hà) và trung tâm tư vấn đầu tư đào tạo và du lịch quốc tế (Hội liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài) tổ chức đào tạo nghề cho người lao động.

          * Nhiệm vụ

Trung tâm Dạy nghề thành phố Từ Sơn có nhiệm vụ:

1-Tổ chức đầo tạo nhân lực kỹ thuật trực tiếp trong sản xuất, dịch vụ ở trình độ sơ cấp nghề nhằm trang bị cho người học năng lực thực hành một nghề đơn giản hoặc năng lực thực hành của một số công việc của một nghề. Có đạo đức lương tâm nghề nghiệp, có ý thức kỷ luật, tác phong công nghiệp, có sức khỏe, tạo điều kiện cho họ có khả năng tìm việc làm, tự tạo việc làm hoặc tiếp tục học lên trình độ cao hơn, đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động.

2-Tổ chức xây dựng và thực hiện các chương trình, giáo trình, học liệu dạy nghề đối với ngành nghề được phép đào tạo. Đưa nội dung giảng dạy về ngôn ngữ phong tục tập quán, pháp luật của nước mà người lao động đến làm việc và pháp luật có liên quan của Việt Nam vào chương trình giảng dạy nghề khi tổ chức dạy nghề cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài.

3-Xây dựng kế hoạch tuyển sinh, tổ chức tuyển sinh học nghề.

4-Tổ chức các hoạt động dạy và học; kiểm tra cấp chứng chỉ sơ cấp nghề theo quy định của Bộ Lao động TB & XH.

5- Tuyển dụng, quản lý đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên của Trung tâm đủ về số lượng, phù hợp với ngành nghề, quy mô đào tạo theo tiêu chuẩn quy định của pháp luật.

6-Tư vấn học nghề, tư vấn việc làm miễn phí cho người học nghề.

7-Thực hiện sản xuất kinh doanh và dịch vụ khoa học, kỹ thuật theo quy định của pháp luật.

8-Phối hợp với các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, gia đình người học nghề trong hoạt động dạy nghề, tổ chức cho người học nghề tham quan, thực tập tại doanh nghiệp.

9-Tổ chức cho giáo viên, cán bộ, nhân viên và người học nghề tham gia các hoạt động xã hội.

10-Thực hiện dân chủ, công khai trong việc thực hiện các nhiệm vụ dạy nghề, ứng dụng khoa học công nghệ vào dạy nghề và hoạt động tài chính.

11-Quản lý và sử dụng đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị và tài chính theo quy định của pháp luật.

12-Định kỳ hàng tháng, quý, sáu tháng, hàng năm báo cáo về hoạt động của Trung tâm với sở Lao Động TB & XH và UBND thành phố Từ Sơn .

*Quyền hạn

1-Được chủ động xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch pháp triển của Trung tâm dạy nghề phù hợp với chiến lược phát triển dạy nghề và quy hoạch mạng lưới các Trung tâm dạy nghề nhằm đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động.

2- Được tổ chức và đào tạo các chương trình dạy nghề thường xuyên theo quy định của pháp luật.

3-Được liên doanh, liên kết hoạt động dạy nghề với doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để tổ chức đào tạo, bổ túc, bồi dưỡng nghề theo quy định của pháp luật.

4-Được huy động, nhận tài trợ, quản lý, sử dụng các nguồn lực theo quy định của pháp luật nhằm thực hiện các hoạt động dạy nghề.

5-Quyết định thành lập doanh nghiệp, tổ chức sản xuất, kinh doanh và dịch vụ, các đơn vị trực thuộc Trung tâm theo cơ cấu tổ chức đã được phê duyệt trong quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm dạy nghề .

6- Sử dụng nguồn thu từ hoạt động kinh tế để đầu tư xây dựng cơ sở vật chất của Trung tâm, chi cho các hoạt động dạy nghề và bổ sung nguồn tài chính của Trung tâm.

7-Thực hiện quyền tự chủ khác theo quy định của pháp luật.