Đoàn TNCSHCM thành phố

14/08/2017 09:30 Số lượt xem: 14222

ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH

THÀNH PHỐ TỪ SƠN

***********************

- Phó Bí thư phụ trách Thị đoàn: Đ/c Nguyễn Trường Thành - Sinh năm 1992

I. Công tác tổ chức của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Từ Sơn.

- Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Từ Sơn hiện nay có tổng số 33 Đoàn cơ sở và chi Đoàn trực thuộc.

- Tổng số đoàn viên 9.000 đoàn viên.

- Ban Chấp hành Thị Đoàn Từ Sơn khoá XVI, nhiệm kỳ 2012-2017 gồm 23 đồng chí; Ban Thường vụ gồm 07 đồng chí, trong đó có 01 Bí thư, 02 Phó Bí thư và 04 Uỷ viên Ban Thường vụ.

II. Chức năng, nhiệm vụ của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Từ Sơn.

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Từ Sơn là một tổ chức chính trị - xã hội, tham mưu và đề xuất với Thành uỷ- HĐND- UBND thành phố về quy chế chính sách bảo vệ quyền lợi cho đoàn viên thanh niên và thiếu niên nhi đồng, đồng thời tập trung tuyên truyền, vận động đoàn viên thanh niên thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Thường xuyên nâng cao trình độ mọi mặt cho đoàn viên thanh niên và thiếu niên nhi đồng, tạo điều kiện cho đoàn viên thanh niên phát triển kinh tế tạo việc làm, tăng thu nhập, bảo vệ quyền lợi hợp pháp và chính đáng cho đoàn viên thanh niên và thiếu niên nhi đồng.

1. Chức năng:

- Đại diện, bảo vệ quyền bình đẳng, dân chủ, lợi ích hợp pháp và chính đáng của đoàn viên thanh niên, tham gia xây dựng Đảng, tham gia quản lý Nhà nước.

- Đoàn kết, tập hợp, tuyên truyền, giáo dục, vận động, tổ chức hướng dẫn đoàn viên thanh niên và thiếu niên nhi đồng thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.

- Phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh, hướng dẫn thiếu nhi làm theo 5 điều Bác Hồ dạy và phấn đấu trở thành đoàn viên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

2. Nhiệm vụ:

- Tuyên truyền, vận động Thanh thiếu nhi giữ gìn, phát huy phẩm chất đạo đức, truyền thống tốt đẹp của dân tộc; tổ chức, tạo điều kiện để đoàn viên thanh niên và thiếu niên nhi đồng nâng cao nhận thức, trình độ, năng lực về mọi mặt, tích cực thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, an ninh- quốc phòng.

Tham mưu, đề xuất với Thành uỷ- HĐND- UBND thành phố về xây dựng quy chế, chính sách bảo vệ quyền lợi cho đoàn viên thanh niên và thiếu niên nhi đồng.

- Tập hợp các tầng lớp thanh niên, phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Đoàn đáp ứng yêu cầu thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

Nguồn: Thị Đoàn Từ Sơn