Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Từ Sơn

14/07/2016 11:05 Số lượt xem: 4877

Phòng Văn hóa và Thông tin

Trưởng phòng

Ông: Ngô Quang Huy

NS: 1979

CQ: 0241.3835.025

Phó trưởng phòng

Ông: Nguyễn Toàn Thắng

NS: 1976

CQ: 0241.3835.025

Phó trưởng phòng

Ông: Nguyễn Văn Sơn

NS: 1977

CQ: 0241.3835.025

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

I. Vị trí, chức năng:

Phòng Văn hoá và Thông tin là cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố Từ Sơn có chức năng tham mưu, giúp UBND thành phố quản lý nhà nước về: văn hoá; gia đình; thể dục, thể thao; du lịch và các dịch vụ công thuộc lĩnh vực văn hoá; gia đình; thể dục, thể thao; du lịch; báo chí; xuất bản; bưu chính và chuyển phát; viễn thông và internet; công nghệ thông tin, cơ sở hạ tầng thông tin; phát thanh trên địa bàn thành phố.

Phòng Văn hóa và Thông tin có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của UBND thành phố; đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông.

II. Nhiệm vụ và quyền hạn:

        1. Nhiệm vụ và quyền hạn chung đối với các lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của phòng quản lý:

        1.1. Trình UBND thành phố dự thảo quyết định, chỉ thị, kế hoạch dài hạn, 5 năm và hàng năm; đề án, chương trình phát triển văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch, thông tin và truyền thông trên địa bàn thành phố; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện cải cách hành chính, xã hội hoá trong các lĩnh vực quản lý nhà nước được giao.

        1.2. Trình Chủ tịch UBND thành phố dự thảo các văn bản về lĩnh vực văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch, thông tin và truyền thông thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch UBND thành phố.

        1.3. Tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật, quy hoạch, kế hoạch sau khi được phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và hướng dẫn thực hiện các văn bản pháp luật về lĩnh vực quản lý nhà nước được giao.

        1.4. Giúp Uỷ ban nhân dân thành phố quản lý nhà nước đối với tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân; hướng dẫn và kiểm tra hoạt động các hội và tổ chức phi chính phủ hoạt động trên địa bàn thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước được giao theo quy định của pháp luật.

        1.5. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, thanh tra việc chấp hành pháp luật và giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân về lĩnh vực quản lý nhà nước được giao theo quy định của pháp luật.

        1.6. Tổ chức ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn, nghiệp vụ của Phòng.

        1.7. Thực hiện công tác thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của UBND thành phố và Sở quản lý ngành, lĩnh vực.

        1.8. Quản lý tổ chức, biên chế, thực hiện chế độ, chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo và bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý của phòng theo quy định của pháp luật và phân công của UBND thành phố.

        1.9. Quản lý tài chính, tài sản của Phòng theo quy định của pháp luật và phân cấp, uỷ quyền của UBND thành phố.

        2. Nhiệm vụ và quyền hạn riêng đối với lĩnh vực văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch:

        2.1. Hướng dẫn các tổ chức, đơn vị và nhân dân trên địa bàn thành phố thực hiện phong trào văn hoá, văn nghệ; phong trào luyện tập thể dục, thể thao; xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội; xây dựng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”; xây dựng gia đình văn hoá, làng văn hoá, khu phố văn hoá, đơn vị văn hoá; bảo vệ các di tích lịch sử, văn hoá và danh lam thắng cảnh; bảo vệ, tôn tạo, khai thác, sử dụng hợp lý tài nguyên du lịch, môi trường du lịch, khu du lịch, điểm du lịch trên địa bàn thành phố.

        2.2. Hướng dẫn, kiểm tra hoạt động của Trung tâm Văn hoá - Thể thao thành phố và các Trung tâm văn hoá, thể thao, các thiết chế văn hoá thông tin cơ sở, các cơ sở hoạt động dịch vụ văn hoá, thể dục, thể thao, du lịch, điểm vui chơi công cộng trên địa bàn thành phố.

        2.3. Hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ về lĩnh vực văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch đối với các chức danh chuyên môn thuộc UBND xã, phường

        3. Nhiệm vụ và quyền hạn riêng đối với lĩnh vực thông tin và truyền thông:

        3.1. Giúp UBND thành phố thẩm định, đăng ký, cấp các loại giấy phép thuộc các lĩnh vực về thông tin và truyền thông theo quy định của pháp luật và theo phân công, phân cấp của UBND thành phố.

        3.2. Giúp UBND thành phố trong việc tổ chức công tác bảo vệ an toàn, an ninh thông tin trong các hoạt động bưu chính, chuyển phát, viễn thông, công nghệ thông tin, internet, phát thanh.

        3.3. Chịu trách nhiệm theo dõi và tổ chức thực hiện các chương trình, dự án về ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn thành phố theo sự phân công của UBND thành phố.

        3.4. Tổ chức thực hiện việc quản lý, kiểm tra và hướng dẫn các xã, phường quản lý các đại lý bưu chính, viễn thông, internet trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

        3.5. Giúp UBND thành phố quản lý nhà nước đối với mạng lưới phát thanh, truyền thanh cơ sở.

        4. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do UBND thành phố giao hoặc theo quy định của pháp luật. 

Nguyễn Tiến Độ