Phòng Tài Chính Kế hoạch

11/07/2017 09:21 Số lượt xem: 4646

PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH THÀNH PHỐ TỪ SƠN

***

- Trưởng phòng: Ông Đỗ Quyết Chiến - Sinh năm 1981

- Phó trưởng phòng: Bà Nguyễn Thị Thanh Hương

- Phó trưởng phòng: Bà Đỗ Thị Yến

I. Vị trí - chức năng:

1. Phòng Tài chính - Kế hoạch là cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố Từ Sơn, có chức năng tham mưu, giúp UBND thành phố thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về lĩnh vực tài chính, tài sản; kế hoạch và đầu tư; đăng ký kinh doanh; tổng hợp, thống nhất quản lý về kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân theo quy định của pháp luật.

2. Phòng Tài chính - Kế hoạch có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của UBND thành phố, đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực tài chính của Sở Tài chính, về lĩnh vực kế hoạch, đầu tư của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

II. Nhiệm vụ và quyền hạn:

Phòng Tài chính - Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật về lĩnh vực tài chính, lĩnh vực kế hoạch và đầu tư và các nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể sau:

1. Nhiệm vụ và quyền hạn chung đối với các lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của phòng:

1.1. Trình UBND thành phố:

a) Ban hành các Quyết định, Chỉ thị; Quy hoạch, Kế hoạch dài hạn, 5 năm và hàng năm về lĩnh vực tài chính; đề án, chương trình phát triển kinh tế - xã hội; chương trình, biện pháp thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước trong các lĩnh vực thuộc trách nhiệm quản lý của Phòng trên địa bàn thành phố.

 b) Dự thảo các Quyết định, Chỉ thị, Văn bản hướng dẫn thực hiện cơ chế, chính sách, pháp luật và các quy định của UBND thành phố, Sở Tài chính về công tác tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư về công tác kế hoạch và đầu tư trên địa bàn.

1.2. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế, chính sách, các quy hoạch, kế hoạch, chương trình đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về lĩnh vực tài chính, kế hoạch và đầu tư trên địa bàn.

1.3. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức làm công tác tài chính, kế hoạch và đầu tư cấp xã.

1.4. Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý chuyên môn, nghiệp vụ được giao.

1.5. Quản lý cán bộ, công chức và tài chính, tài sản được giao theo quy định của pháp luật và phân công của UBND thành phố.

1.6. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định

2. Nhiệm vụ và quyền hạn riêng đối với lĩnh vực tài chính, tài sản:

2.1. Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị dự toán thuộc thành phố, UBND xã, phường, xây dựng dự toán ngân sách hàng năm; xây dựng trình UBND thành phố dự toán ngân sách thành phố theo hướng dẫn của Sở Tài chính.

2.2. Lập dự toán thu ngân sách nhà nước đối với những khoản thu được phân cấp quản lý, dự toán chi ngân sách thành phố và tổng hợp dự toán ngân sách xã, phường, phương án phân bổ ngân sách thành phố trình UBND thành phố; lập dự toán ngân sách điều chỉnh trong trường hợp cần thiết để trình UBND thành phố; tổ chức thực hiện dự toán ngân sách đã được quyết định.

2.3. Hướng dẫn, kiểm tra việc quản lý tài chính, ngân sách, giá, thực hiện chế độ kế toán của chính quyền cấp xã, tài chính hợp tác xã, tài chính thôn, tài chính kinh tế tập thể và các cơ quan, đơn vị hành chính, sự nghiệp của nhà nước thuộc thành phố.

2.4. Phối hợp với cơ quan có liên quan trong việc quản lý công tác thu ngân sách nhà nước trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

2.5. Thẩm tra quyết toán các dự án đầu tư do thành phố quản lý; thẩm định quyết toán thu, chi ngân sách xã; thẩm định quyết toán đơn vị hành chính sự nghiệp; lập quyết toán thu, chi ngân sách thành phố; tổng hợp, lập báo cáo quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố và quyết toán thu, chi ngân sách cấp huyện (bao gồm quyết toán thu, chi ngân sách thành phố và quyết toán thu, chi ngân sách xã, phường) báo cáo UBND thành phố để trình cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê chuẩn.

Tổ chức thẩm tra, trình Chủ tịch UBND thành phố phê duyệt quyết toán đối với dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt của Chủ tịch UBND thành phố. Thẩm tra, phê duyệt quyết toán các dự án đầu tư bằng nguồn vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư xây dựng cơ bản thuộc ngân sách thành phố quản lý.

2.6. Quản lý tài sản nhà nước tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc cấp thành phố quản lý theo quy định của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Tài chính. Thẩm định, trình UBND thành phố quyết định theo thẩm quyền việc mua sắm, thuê, thu hồi, điều chuyển, thanh lý, bán, tiêu hủy tài sản nhà nước.

2.7. Quản lý nguồn kinh phí được ủy quyền của cấp trên; quản lý các dịch vụ tài chính theo quy định của pháp luật.

2.8. Quản lý giá theo quy định của UBND tỉnh; kiểm tra việc chấp hành niêm yết giá và bán theo giá niêm yết của các tổ chức, cá nhân kinh doanh hoạt động trên địa bàn.

2.9. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan kiểm tra việc thi hành pháp luật tài chính; giúp UBND thành phố giải quyết các tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về tài chính theo quy định của pháp luật.

3. Nhiệm vụ và quyền hạn riêng đối với lĩnh vực kế hoạch và đầu tư:

3.1. Trình Chủ tịch UBND thành phố các chương trình, danh mục, dự án đầu tư trên địa bàn; thẩm định và chịu trách nhiệm về dự án, kế hoạch đầu tư trên địa bàn thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch UBND thành phố; thẩm định và chịu trách nhiệm về kế hoạch đấu thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu các dự án hoặc gói thầu thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch UBND thành phố.

3.2. Cung cấp thông tin, xúc tiến đầu tư, phối hợp với các phòng chuyên môn, nghiệp vụ có liên quan tổ chức vận động các nhà đầu tư trong và ngoài nước đầu tư vào địa bàn thành phố.

3.3. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan giám sát và đánh giá đầu tư; kiểm tra việc thi hành pháp luật về kế hoạch và đầu tư trên địa bàn thành phố; giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm theo thẩm quyền.

3.4. Về kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân:

a) Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho các tổ chức kinh tế tập thể và hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn theo quy định của pháp luật;

b) Tổng hợp theo dõi, đánh giá tình hình thực hiện các chương trình, kế hoạch, cơ chế, chính sách phát triển kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân và hoạt động của các tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân trên địa bàn thành phố;

c) Định kỳ lập báo cáo theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư gửi các Sở, ngành có liên quan và Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

4. Thực hiện các nhiệm vụ khác về quản lý nhà nước trong lĩnh vực tài chính, kế hoạch và đầu tư theo phân công, phân cấp hoặc ủy quyền của UBND thành phố và theo quy định của pháp luật.

NP
Nguồn: TH