Phòng Nội vụ thành phố Từ Sơn

14/07/2016 10:23 Số lượt xem: 15254

Danh sách lãnh đạo và cán bộ công chức của phòng Nội vụ thành phố Từ Sơn

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại, email

Ông Nguyễn Đức Mạnh

Trưởng phòng

02223.835114

ndmanh.ts@bacninh.gov.vn

Ông Đỗ Vĩnh Tú

Phó trưởng phòng

02223.835114

dvtu.ts@bacninh.gov.vn

Ông Nguyễn Văn Việt

Phó trưởng phòng

02223.835114

nvviet.ts@bacninh.gov.vn

 

   

Bà Ngô Thị Thanh Xuân

Chuyên viên

02223.835114

thanhxuannv80@gmail.com

Bà Nguyễn Thị Thơm

Chuyên viên

02223.835114

phuongtrangthom2003@gmail.com

 

I. Vị trí, chức năng.

          Phòng Nội vụ thành phố Từ Sơn là cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố có chức năng tham mưu, giúp UBND thành phố thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực: tổ chức, biên chế các cơ quan hành chính, sự nghiệp nhà nước; cải cách hành chính; chính quyền địa phương; địa giới hành chính; cán bộ, công chức, viên chức nhà nước; cán bộ, công chức xã, phường; tổ chức hội, tổ chức phi Chính phủ; văn thư, lưu trữ nhà nước; tôn giáo; thi đua khen thưởng. 

 Phòng Nội vụ thành phố Từ Sơn có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của UBND thành phố; đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Nội vụ tỉnh Bắc Ninh.

II. Nhiệm vụ và quyền hạn.

1. Trình UBND thành phố các văn bản hướng dẫn về công tác nội vụ trên địa bàn và tổ chức triển khai thực hiện theo quy định.

2. Trình UBND thành phố ban hành quyết định, chỉ thị; quy hoạch, kế hoạch dài hạn, năm năm và hàng năm; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước được giao.

3. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch sau khi được phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý được giao.

4. Về tổ chức, bộ máy:

          a) Tham mưu giúp UBND thành phố quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố theo hướng dẫn của UBND tỉnh và các Sở, ngành có liên quan;

         b) Trình UBND thành phố để UBND thành phố trình cấp có thẩm quyền quyết định thành lập, sáp nhập, giải thể các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố;

          c) Xây dựng đề án thành lập, sáp nhập, giải thể các tổ chức sự nghiệp trình cấp có thẩm quyền quyết định;

          d) Tham mưu giúp Chủ tịch UBND thành phố quyết định thành lập, giải thể, sáp nhập các tổ chức phối hợp liên ngành cấp huyện theo quy định của pháp luật.

5. Về quản lý và sử dụng biên chế hành chính, sự nghiệp:

a) Tham mưu giúp Chủ tịch UBND thành phố phân bổ chỉ tiêu biên chế hành chính, sự nghiệp hàng năm;

b) Giúp UBND thành phố hướng dẫn, kiểm tra việc quản lý, sử dụng biên chế hành chính, sự nghiệp;

c) Giúp UBND thành phố tổng hợp chung việc thực hiện các quy định về chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với các cơ quan chuyên môn, tổ chức sự nghiệp cấp huyện và UBND cấp xã;

d) Giúp Chủ tịch UBND thành phố thẩm định khung biên chế tự chủ của các đơn vị sự nghiệp có thu tự bảo đảm toàn bộ hoặc một phần kinh phí hoạt động thường xuyên để thống nhất với Sở Nội vụ.

6. Về công tác xây dựng chính quyền:

          a) Giúp UBND thành phố và các cơ quan có thẩm quyền tổ chức thực hiện việc bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND theo phân công của UBND thành phố và hướng dẫn của UBND tỉnh;

          b) Thực hiện các thủ tục để Chủ tịch UBND thành phố phê chuẩn các chức danh lãnh đạo của UBND xã, phường; giúp UBND thành phố trình UBND tỉnh phê chuẩn các chức danh bầu cử theo quy định của pháp luật;

          c) Tham mưu, giúp UBND thành phố xây dựng đề án thành lập mới, nhập, chia, điều chỉnh địa giới hành chính trên địa bàn để UBND thành phố trình HĐND cùng cấp thông qua trước khi trình các cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. Chịu trách nhiệm quản lý hồ sơ, mốc, chỉ giới, bản đồ địa giới hành chính của thành phố;

          d) Giúp UBND thành phố trong việc hướng dẫn thành lập, giải thể, sáp nhập và kiểm tra, tổng hợp báo cáo về hoạt động của thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố theo quy định; bồi dưỡng công tác cho Trưởng, Phó thôn, tổ dân phố.

          7. Giúp UBND thành phố trong việc hướng dẫn, kiểm tra, tổng hợp báo cáo việc thực hiện pháp luật về dân chủ cơ sở đối với các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, xã, phường trên địa bàn thành phố.

       8. Về cán bộ, công chức, viên chức:

          a) Tham mưu giúp UBND thành phố trong việc tuyển dụng, sử dụng, điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, đánh giá, thực hiện chế độ lương và phụ cấp, kỷ luật, hưu trí, thôi việc, đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ và kiến thức quản lý đối với cán bộ, công chức, viên chức;

          b) Tham mưu giúp UBND thành phố trong việc tuyển dụng, quản lý công chức xã, phường và thực hiện chính sách đối với cán bộ, công chức và cán bộ không chuyên trách xã, phường.

       9. Về cải cách hành chính:

          a) Giúp UBND thành phố triển khai, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp cùng cấp và UBND cấp xã thực hiện công tác cải cách hành chính ở địa phương;

          b) Tham mưu, giúp UBND thành phố về chủ trương, biện pháp đẩy mạnh cải cách hành chính trên địa bàn thành phố;

          c) Tổng hợp công tác cải cách hành chính ở địa phương báo cáo UBND thành phố và UBND tỉnh.

          10. Giúp UBND thành phố thực hiện quản lý nhà nước về tổ chức và hoạt động của hội và tổ chức phi chính phủ trên địa bàn.

       11. Về công tác văn thư, lưu trữ:

          a) Hướng dẫn, kiểm tra các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố chấp hành chế độ, quy định của pháp luật về công tác văn thư, lưu trữ;

          b) Xây dựng, trình Chủ tịch UBND thành phố phê duyệt danh mục nguồn và thành phần tài liệu nộp lưu vào Lưu trữ thành phố;

          c) Hướng dẫn, kiểm tra chuyên môn, nghiệp vụ về thu thập, bảo vệ, bảo quản và tổ chức sử dụng tài liệu lưu trữ đối với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố và Lưu trữ thành phố.

       12. Về công tác tôn giáo:

          a) Giúp UBND thành phố chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tôn giáo và công tác tôn giáo trên địa bàn;

          b) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chuyên môn cùng cấp để thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về tôn giáo trên địa bàn theo phân cấp của UBND tỉnh và theo quy định của pháp luật.

       13. Về công tác thi đua, khen thưởng:

          a) Tham mưu, đề xuất với UBND thành phố tổ chức các phong trào thi đua; sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua và triển khai thực hiện chính sách khen thưởng của Đảng và Nhà nước trên địa bàn thành phố; làm nhiệm vụ thường trực của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố;

          b) Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch, nội dung thi đua, khen thưởng trên địa bàn thành phố; xây dựng, quản lý và sử dụng Quỹ thi đua, khen thưởng theo quy định của pháp luật;

          c) Phối hợp với các cơ quan có liên quan tuyên truyền, phố biến, nhân rộng các điển hình tiên tiến ở địa phương.

          14. Thanh tra, kiểm tra, giải quyết các khiếu nại, tố cáo và xử lý các vi phạm về công tác nội vụ theo thẩm quyền.   

          15. Thực hiện công tác thống kê, thông tin, báo cáo Chủ tịch UBND thành phố và Giám đốc Sở Nội vụ về tình hình, kết quả triển khai công tác nội vụ trên địa bàn.

          16. Tổ chức triển khai, ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước về công tác nội vụ trên địa bàn.

          17. Quản lý tổ chức, biên chế, thực hiện chế độ, chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo và bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý của Phòng Nội vụ theo quy định của pháp luật và theo phân cấp của UBND tỉnh, UBND thành phố.

          18. Quản lý tài chính, tài sản của Phòng Nội vụ theo quy định của pháp luật và theo phân cấp của UBND thành phố.

          19. Giúp UBND thành phố quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của UBND xã, phường về công tác nội vụ và các lĩnh vực công tác khác được giao trên cơ sở quy định của pháp luật và theo hướng dẫn của Sở Nội vụ.

  20. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của UBND thành phố

Nguồn: Phòng Nội vụ