Phòng Kinh tế

15/12/2016 16:22 Số lượt xem: 19611

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CHUNG CỦA PHÒNG

1. Chức năng

- Phòng Kinh tế là cơ quan chuyên môn thuộc UBND thị xã có chức năng tham mưu cho UBND thị xã quản lý nhà nước về: Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ, nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, thủy sản, phát triển nông thôn và Khoa học - Công nghệ trên địa bàn thị xã.

- Phòng Kinh tế có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; Chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của UBND thị xã; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Công thương trong lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại; của Sở Nông nghiệp & PTNT trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, thủy sản, phát triển nông thôn; của Sở Khoa học-CN trong lĩnh vực khoa học - CN.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn

- Trình UBND thị xã dự thảo quyết định, chỉ thị, quy hoạch, kế hoạch dài hạn, năm năm và hàng năm, chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước được giao.

- Trình Chủ tịch UBND thị xã dự thảo các văn bản về các lĩnh vực quản lý nhà nước được giao thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch UBND thị xã.

- Tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, các quy chuẩn và tiêu chuẩn kỹ thuật chuyên ngành được phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về lĩnh vực quản lý nhà nước được giao.

- Giúp UBND thị xã quản lý nhà nước đối với tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân, thực hiện và chịu trách nhiệm về việc thẩm định, đăng ký, cấp các loại giấy phép thuộc phạm vi trách nhiệm và thẩm quyền của phòng; Hướng dẫn và kiểm tra hoạt động các hội và tổ chức phi chính phủ hoạt động trên địa bàn thuộc các lĩnh vực quản lý của phòng theo quy định của pháp luật và theo phân công của UBND thị xã.

2.1. Về lĩnh vực Công - thương

- Tổ chức, hướng dẫn, thực hiện chính sách khuyến khích các tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân đầu tư phát triển công nghiệp, mở rộng sản xuất kinh doanh.

- Cung cấp thông tin, xúc tiến thương mại và đào tạo nguồn nhân lực cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh thuộc lĩnh vực công thương trên địa bàn thị xã.

2.2. Về lĩnh vực Nông nghiệp và phát triển nông thôn

- Tổ chức thực hiện công tác phát triển sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp, công tác phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, sâu bệnh, dịch bệnh trên địa bàn thị xã.

- Tổ chức bảo vệ đê điều; các công trình thủy lợi vừa và nhỏ; công trình nuôi trồng thủy sản; công trình cấp, thoát nước nông thôn; công trình phòng, chống lụt bão; quản lý mạng lưới thủy nông trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện các biện pháp chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, chế biến nông- lâm - thủy sản, phát triển ngành nghề, làng nghề nông thôn.

- Là đầu mối phối hợp tổ chức và hướng dẫn thực hiện các nội dung liên quan đến phát triển nông thôn; tổng hợp tình hình báo cáo UBND thị xã việc xây dựng và phát triển nông thôn trên địa bàn về các lĩnh vực: phát triển kinh tế hộ, trang trại, kinh tế hợp tác, hợp tác xã nông nghiệp, phát triển ngành nghề, làng nghề nông thôn, khai thác và sử dụng nước sạch nông thôn, chế biến nông, lâm, thủy sản.

- Theo dõi, thống kê diễn biến đất nông nghiệp, lâm nghiệp, nước mặt nuôi trồng thủy sản; tổ chức, hướng dẫn thực hiện các  biện pháp canh tác phù hợp để  khai thác và sử dụng hợp lý tài nguyên đất, nước cho sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản.

- Quản lý các hoạt động dịch vụ phục vụ phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, vật tư nông lâm nghiệp, phân bón và thức ăn chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản trên địa bàn.

- Tổ chức, hướng dẫn và thực hiện công tác khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư và các dự án phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, thủy lợi, phát triển nông thôn trên địa bàn thị xã.

- Thực hiện nhiệm vụ thường trực ban chỉ huy phòng chống lụt bão thị xã, tìm kiếm cứu nạn, đề xuất phương án, biện pháp và tham gia chỉ đạo việc phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai về lũ, lụt, bão, sạt, lở, hạn hán, úng ngập và dịch bệnh trong sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản trên địa bàn thị xã.

2.3. Về lĩnh vực Khoa học & CN

- Trình Chủ tịch UBND thị xã Quyết định thành lập Hội đồng Khoa học - CN và làm thường trực Hội đồng Khoa học -CN của UBND thị xã theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ.

- Phát triển phong trào lao động sáng tạo, phổ biến, lựa chọn các tiến bộ Khoa học và công nghệ, các kết quả nghiên cứu Khoa học và phát triển công nghệ, các sáng chế, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất để áp dụng tại địa phương; tổ chức thực hiện các dịch vụ Khoa học và công nghệ trên địa bàn.

- Quản lý hoạt động tiêu chuẩn, đo lường chất lượng theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của Sở Khoa học & CN.

2.4. Các lĩnh vực khác

- Xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn, nghiệp vụ của phòng.

- Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức xã, phường về các lĩnh vực hoạt động liên quan đến chức năng, nhiệm vụ do phòng quản lý.

- Thực hiện công tác thống kê, tổng hợp, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của UBND thị xã và và Sở quản lý ngành, lĩnh vực.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, thanh tra việc thi hành pháp luật, xử lý vi phạm đối với các tổ chức, cá nhân trong việc chấp hành chính sách, pháp luật về các hoạt động liên quan đến lĩnh vực quản lý của phòng. Tham mưu cho UBND thị xã giải quyết các tranh chấp, khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, lãng phí đối với các hoạt động liên quan đến lĩnh vực quản lý của phòng theo quy định của pháp luật và phân cấp của UBND thị xã.

- Quản lý tổ chức, biên chế, thực hiện chế độ, chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo và bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ đối với công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý của phòng theo quy định của pháp luật, theo phân cấp của UBND tỉnh và phân công của UBND thị xã.

 - Quản lý tài chính, tài sản của phòng theo quy định của pháp luật và phân công, phân cấp của UBND thị xã.

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do UBND thị xã giao hoặc theo quy định của pháp luật.

Nguồn: Phòng Kinh tế