Từ Sơn họp đánh giá, xếp loại chính quyền vững mạnh năm 2023

24/11/2023 10:28 Số lượt xem: 236

Chiều ngày 20/11, Hội đồng đánh giá, chấm điểm thành phố Từ Sơn tổ chức họp đánh giá, chấm điểm UBND thành phố và UBND các phường trong sạch vững mạnh năm 2023. Đồng chí Hoàng Bá Huy- Phó bí thư thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, Chủ tịch Hội đồng đánh giá, chấm điểm thành phố chủ trì cuộc họp

Tại cuộc họp, Phòng Nội vụ đã báo cáo công tác triển khai đánh giá chính quyền cơ sở năm 2023 trên địa bàn thành phố, kết quả tự đánh giá xếp loại của UBND phường và kết quả đánh giá của các cơ quan chuyên môn, đơn vị thành phố. Công tác đánh giá, xếp loại UBND Thành phố năm 2023.


 

Trên cơ sở hướng dẫn của Sở Nội vụ, quy định của UBND tỉnh Bắc Ninh về tiêu chuẩn và quy trình đánh giá, xếp loại đơn vị trong sạch vững mạnh. Thành viên Hội đồng đánh giá, chấm điểm thành phố đã tập trung thảo luận, đánh giá nghiêm túc, khách quan, dân chủ, thiết thực đối với từng địa phương trong thực hiện các nội dung đánh giá theo quyết định số 28 của UBND tỉnh.


 

Với quy trình bình xét chặt chẽ, đảm bảo khách quan, công bằng, chính xác và công khai, kết quả Hội đồng đánh giá, chấm điểm thành phố cơ bản thống nhất với kết quả chấm điểm của 15 phòng chuyên môn thành phố. 12/12 đơn vị hành chính cấp phường đều đạt TSVM, trong đó có phường Đình Bảng và Châu Khê đã có nhiều nỗ lực, cố gắng trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị tại địa phương; 1 số phường bị trừ điểm đều ở mục quản lý sử dụng đất đai, vệ sinh môi trường, ANTT- Tệ nạn xã hội…

Phát biểu tại cuộc họp, Chủ tịch UBND thành phố, Chủ tịch Hội đồng đánh giá, chấm điểm thành phố Hoàng Bá Huy đề nghị một số phòng ban chuyên môn thành phố tiếp tục xem xét, đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và các mặt công tác của UBND phường thật sát, đúng thực tế theo kết quả thực hiện. Giao phòng Nội vụ- cơ quan thường trực tổng hợp kết quả đánh giá để làm căn cứ trình khen thưởng.

TM-XK