Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Từ Sơn

29/12/2016 16:58 Số lượt xem: 4262

Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Từ Sơn

Chủ tịch

NGUYỄN THỊ MINH HẠNH

NS: 1977

CQ: 02413 760 968

Cơ quan lãnh đạo cao nhất của Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố là Đại hội đại biểu Phụ nữ thành phố, tổ chức 5 năm một lần.

Cơ quan chuyên trách Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố là cơ quan tham mưu, giúp việc cho BCH, Ban thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố.

Hội viên : 28.459 (tính đến tháng 12/2016). 

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA HỘI LHPN THÀNH PHỐ TỪ SƠN

I. Chức năng

1. Đại diện chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của các tầng lớp phụ nữ, tham gia xây dựng Đảng, tham gia quản lý Nhà nước.

2. Đoàn kết, vận động phụ nữthực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; vận động xã hội thực hiện bình đẳng giới.

II. Nhiệm vụ

1. Tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, lý tưởng cách mạng, phẩm chất đạo đức, lối sống; đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước;

2. Vận động các tầng lớp phụ nữ chủ động, tích cực thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước, phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc; vận động, hỗ trợ phụ nữ nâng cao năng lực, trình độ, xây dựng gia đình hạnh phúc; chăm lo cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của phụ nữ;

3. Tham mưu đề xuất, tham gia xây dựng, phản biện xã hội và giám sát việc thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ, gia đình và trẻ em;

4. Xây dựng, phát triển tổ chức Hội vững mạnh;

5. Đoàn kết, hợp tác với phụ nữ các nước, các tổ chức, cá nhân tiến bộ trong khu vực và thế giới vì bình đẳng, phát triển và hòa bình.

III. Nhiệm vụ trọng tâm

1. Phong trào thi đua, cuộc vận động

- Phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình 5 không 3 sạch” gắn với việc đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” ;

- Cuộc vận động “Rèn luyện 4 phẩm chất tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang” và “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế bền vững”.

2. Các nhiệm vụ trọng tâm

- Vận động phụ nữ phát huy truyền thống, rèn luyện phẩm chất đạo đức, xây dựng gia đình hạnh phúc;

- Vận động, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế bền vững;

- Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; thực hiện giám sát, phản biện theo quy định.

NP
Nguồn: Hội LHPN