Tổ chức bộ máy

12/04/2018 16:22 Số lượt xem: 35761

CƠ CẤU TỔ CHỨC CƠ QUAN THANH TRA TỈNH

Trần Quang Ứng

Chánh Thanh tra

tqung.ttt@bacninh.gov.vn

Nguyễn Nhân Bình

Phó Chánh Thanh tra

nnbinh.ttt@bacninh.gov.vn

Trần Vượng

Phó Chánh Thanh tra

tvuong.ttt@bacninh.gov.vn

Hoàng Anh Đức

Phó Chánh Thanh tra

haduc.ttt@bacninh.gov.vn

Văn phòng

Trần Thanh Hải Chánh văn phòng tthai.ttt@bacninh.gov.vn

Phạm Văn Thanh

Phó Chánh văn phòng

pvthanh.ttt@bacninh.gov.vn

Nguyễn Thị Ba

Phó Chánh văn phòng

ntba.ttt@bacninh.gov.vn

Vũ Hồng Đăng Thanh tra viên vhdang.ttt@bacninh.gov.vn

Nguyễn Hồng Hạnh

Thanh tra viên

nhhanh.ttt@bacninh.gov.vn

Trần Đức Công

Cán bộ

tdcong.ttt@bacninh.gov.vn

Phan Văn Trực

Cán bộ

pvtruc.ttt@bacninh.gov.vn

Nguyễn Thị Hằng

Cán bộ

nthang.ttt@bacninh.gov.vn

Phòng nghiệp vụ 1

Phạm Văn Ngọc

Trưởng phòng

pvngoc.ttt@bacninh.gov.vn

Nghiêm Quang Tuấn

Phó phòng

nqtuan.ttt@bacninh.gov.vn

Đỗ Mạnh Hồng

Phó phòng

dmhong.ttt@bacninh.gov.vn

Nguyễn Xuân Tùng

Thanh tra viên

nxtung.ttt@bacninh.gov.vn

Tạ Thị Thanh Hiên

Thanh tra viên

ttthien.ttt@bacninh.gov.vn

Phòng nghiệp vụ 2

Nguyễn Văn Chín

Trưởng phòng

nvchin.ttt@bacninh.gov.vn

Vũ Văn Đồng

Phó phòng

vvdong.ttt@bacninh.gov.vn

Nguyễn Thị Nụ

Thanh tra viên

ntnu.ttt@bacninh.gov.vn

Nguyễn Văn Hưng Thanh tra viên nvhung.ttt@bacninh.gov.vn

Lê Đăng Quang

Thanh tra viên

ldquang.ttt@bacninh.gov.vn

Phòng nghiệp vụ 3

Nguyễn Đăng Quyết

Trưởng phòng

ndquyet.ttt@bacninh.gov.vn

Dương Danh Phương

Phó phòng

ddphuong.ttt@bacninh.gov.vn

Vũ Minh

Thanh tra viên

vminh.ttt@bacninh.gov.vn

Nguyễn Thị Thu Huyền

Thanh tra viên

ntthuyen.ttt@bacninh.gov.vn

Nguyễn Thị Bích Loan Chuyên viên ntbloan.ttt@bacninh.gov.vn

Phòng nghiệp vụ 4

Nguyễn Đắc Hoàn

Trưởng phòng

ndhoan.ttt@bacninh.gov.vn

Nguyễn Văn Quang

Phó phòng

nvquang.ttt@bacninh.gov.vn

Vũ Xuân Linh Thanh tra viên vxlinh.ttt@bacninh.gov.vn

Trần Thị Thản

Thanh tra viên

ttthan.ttt@bacninh.gov.vn

Chu Thị Kim Nhung

Chuyên viên

ctknhung.ttt@bacninh.gov.vn

Thanh tra tỉnh