UBND phường Vũ Ninh

07/12/2015 09:10 Số lượt xem: 10125

UBND phường Vũ Ninh

I. TỔ CHỨC BỘ MÁY:
 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Mail công vụ

SĐT

01

Nguyễn Văn Tiến

Bí thư, Chủ tịch UBND phường

nvtien.bn@bacninh.gov.vn

0915.179.779

02

Nguyễn Văn Hoàn

Phó bí thư TT, Chủ tịch HĐND phường

nvhoan.bn@bacninh.gov.vn

0915.018.999

03

Lý Thị Kiều Dung

Phó chủ tịch HĐND phường

ltkdung.bn@bacninh.gov.vn

0917.417.883