Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố

07/12/2015 09:10 Số lượt xem: 9713

Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố

  I. Thông tin chung:
- Tên cơ quan: Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố
- Địa chỉ: Cổng Tiền, phường Vệ An, thành phố Bắc Ninh.
- Điện thoại: 0222.700123
- Email: ttptqd.bn@bacninh.gov.vn
 
II. Tổ chức bộ máy:
3. Đồng chí: Nguyễn Hồng Quang
- Chức vụ: Giám đốc
- ĐT: 0903.493.131
- Email: nhquang.bn@bacninh.gov.vn
 
2- Đồng chí: Đỗ Đức Phương
- Chức vụ: Phó Giám đốc
- Email: ddphuong.bn@bacninh.gov.vn
- ĐT: 0982.099.568
III. Chức năng, nhiệm vụ của cơ quan:

a. Chức năng:

Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Bắc Ninh (sau đây gọi tắt là Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND thành phố Bắc Ninh; có chức năng tạo lập, phát triển, quản lý, khai thác quỹ đất; tổ chức thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân; tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất và thực hiện các dịch vụ khác trong lĩnh vực đất đai.

Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng; được mở tài khoản để hoạt động theo quy định của pháp luật.

Trụ sở của Trung tâm: tại thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

b. Nhiệm vụ:

- Lập kế hoạch tổ chức thực hiện việc thu hồi đất theo kế hoạch sử dụng đất hàng năm của thành phố để bồi thường, hỗ trợ, tái định cư;

- Lập, tổ chức thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

- Lập dự án đầu tư và tổ chức xây dựng kết cấu hạ tầng trên đất để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất khi được UBND tỉnh, UBND thành phố giao;

- Tổ chức thực hiện việc đầu tư xây dựng tạo lập và phát triển quỹ nhà, đất tái định cư để phục vụ Nhà nước thu hồi đất và phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương khi được UBND tỉnh, UBND thành phố giao;

- Thực hiện việc nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật;

- Quản lý quỹ đất đã được giải phóng mặt bằng, quỹ đất nhận chuyển nhượng nhưng chưa có dự án đầu tư hoặc chưa đấu giá quyền sử dụng đất; đất đã thu hồi và thuộc trách nhiệm quản lý của Trung tâm theo quy định của Luật Đất đai;

- Tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật;

- Lập phương án sử dụng khai thác quỹ đất được giao quản lý nhưng chưa có quyết định giao đất, cho thuê đất;

- Thực hiện các dịch vụ trong việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; đấu giá quyền sử dụng đất; dịch vụ tư vấn xác định giá đất, trừ các trường hợp Nhà nước định giá đất; cung cấp thông tin về địa điểm đầu tư, giá đất và quỹ đất cho các tổ chức, cá nhân theo yêu cầu;

- Được cung cấp hồ sơ, bản đồ, thông tin, số liệu đất đai, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của pháp luật;

- Liên doanh, liên kết, hợp tác với các tổ chức kinh tế, cá nhân để thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; quy định của pháp luật về cơ chế tự chủ đối với đơn vị sự nghiệp công lập và quy định của pháp luật khác có liên quan;

- Được ký hợp đồng thuê các tổ chức, cá nhân làm tư vấn hoặc thực hiện các nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật;

- Thực hiện việc thu phí, lệ phí theo quy định của pháp luật;

- Quản lý viên chức, người lao động, tài chính và tài sản thuộc Trung tâm theo quy định của pháp luật; thực hiện chế độ báo cáo theo quy định hiện hành về các lĩnh vực công tác được giao;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố giao theo quy định của pháp luật. 

Nguồn: TTPTQĐ TP