Thành Đoàn

07/12/2015 09:10 Số lượt xem: 45288

Thành Đoàn

 I. Thông tin chung:
Tên cơ quan: Thành đoàn Bắc Ninh.
Địa chỉ: 85A Đường Nguyễn Du – Phường Ninh Xá – Thành phố Bắc Ninh
Điện thoại: 02413.824.305
 
II. Tổ chức bộ máy:
1. Đồng chí: Trần Thu Hà
Chức vụ: Bí thư  Thành đoàn
Email: ttha.bn@bacninh.gov.vn
SĐT: 02413.824.305
 
2. Đồng chí: Đặng Công Phúc
Chức vụ: Phó Bí thư Thành đoàn
Email: dcphuc.bn@bacninh.gov.vn
SĐT: 02413.824.305
 
III. Chức năng, nhiệm vụ:
1. Chức năng của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Thành phố:
- Đại diện, bảo vệ quyền bình đẳng, dân chủ, lợi ích hợp pháp và chính đáng của Đoàn viên thanh niên, tham gia xây dựng Đảng, tham gia quản lý Nhà nước;
- Đoàn kết, tập hợp, tuyên truyền, giáo dục, vận động, tổ chức hướng dẫn Đoàn viên thanh niên và thiếu niên nhi đồng thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
-  Phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, hướng dẫn thiếu nhi làm theo 5 điều Bác Hồ dạy và phấn đấu trở thành đoàn viên Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, người công dân tốt của đất nước.
 
2. Nhiệm vụ của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Thành phố:
- Tham mưu và đề xuất với Thành ủy - HĐND - UBND Thành phố về quy chế chính sách bảo vệ quyền lợi cho Đoàn viên thanh niên và thiếu niên nhi đồng.
- Tuyên truyền, vận động, giáo dục Đoàn viên thanh niên và thiếu niên nhi đồng giữ gìn, phát huy phẩm chất đạo đức, truyền thống tốt đẹp của dân tộc; tổ chức, tạo điều kiện để Đoàn viên thanh niên và thiếu niên nhi đồng nâng cao nhận thức, trình độ, năng lực về mọi mặt, tích cực thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng.
- Tập hợp các tầng lớp thanh niênphát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Đoàn đáp ứng yêu cầu thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.
- Tổ chức các hoạt động, tạo môi trường giáo dục, rèn luyện đoàn viên, thanh thiếu nhi nhằm góp phần thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hoá - xã hội, quốc phòng, an ninh của địa phương, đơn vị.
- Phối hợp với chính quyền, các đoàn thể và các tổ chức kinh tế - xã hội làm tốt công tác thanh niên, chăm lo xây dựng Đoàn, tích cực xây dựng cơ sở Đoàn, Hội, Đội ở địa bàn dân cư, tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng và chính quyền.
Admin
Nguồn: Thành Đoàn