Phòng Giáo dục và Đào tạo

16/06/2023 09:10 Số lượt xem: 7988

Phòng Giáo dục và Đào tạo

I. Tổ chức bộ máy:

Chức vụ

Thông tin

Trưởng phòng

Nguyễn Cương Nghị

Email: ncnghi.bn@bacninh.gov.vn

ĐT: 0222 3821 524

Phó Trưởng phòng

Nguyễn Thị Bích Vân

Email: ntbvan.bn@bacninh.gov.vn

ĐT: 0222 3821 524

Phó Trưởng phòng

Bùi Thị Huệ

Email: bthue.bn@bacninh.gov.vn

ĐT: 0222 3821 524

II. Chức năng, nhiệm vụ của cơ quan:

      

QUY ĐỊNH

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức

của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Bắc Ninh

(Ban hành kèm theo Quyết định số 08/2023/QĐ - UBND

ngày 08 tháng 6 năm 2023 của Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Ninh)

Điều 1. Vị trí, chức năng:

Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Ninh; thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thành phố quản lý nhà nước về giáo dục ở địa phương theo quy định của pháp luật và thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo phân cấp, ủy quyền của Ủy ban nhân dân thành phố, Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Bắc Ninh.

Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Bắc Ninh có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, vị trí việc làm, biên chế và công tác của Ủy ban nhân dân thành phố, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ và các quy định khác của Sở Giáo dục và Đào tạo.

Điều 2.  Nhiệm vụ và quyền hạn:

Phòng Giáo dục và Đào tạo thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Điều 13 Nghị định số 127/2018/NĐ-CP ngày 21/9/2018 của Chính phủ quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục, Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, Nghị định số 135/2018/NĐ-CP ngày 04/10/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 46/2017/NĐ-CP, các quy định của pháp luật có liên quan và thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn sau:

1. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan trình Ủy ban nhân dân thành phố:

a) Ban hành văn bản hướng dẫn, tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật về giáo dục; kế hoạch, chương trình, dự án phát triển giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt; kế hoạch triển khai Đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông trên địa bàn thành phố phù hợp với kế hoạch của tỉnh; các văn bản pháp luật về giáo dục theo thẩm quyền;

b) Phê duyệt Đề án sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trên địa bàn phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương, đáp ứng các điều kiện bảo đảm chất lượng giáo dục.

2. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân thành phố về giáo dục theo phân cấp của Chính phủ.

3. Thực hiện việc tuyển dụng, sử dụng, bồi dưỡng đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, nhân viên trong các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố theo quy định của pháp luật khi được ủy quyền.

4. Quản lý các hoạt động dạy học giáo dục trong nhà trường và ngoài nhà trường; chỉ đạo thực hiện hoạt động giáo dục đạo đức, lối sống, an toàn trường học; tổ chức thực hiện kế hoạch triển khai Đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; thực hiện và chỉ đạo thực hiện công tác truyền thông giáo dục trên địa bàn.

5. Thường xuyên cập nhật thông tin về đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục thuộc phạm vi quản lý vào cơ sở dữ liệu ngành giáo dục. Thực hiện đầy đủ và kịp thời chế độ báo cáo định kỳ hằng năm về công khai lĩnh vực giáo dục của địa phương thuộc phạm vi quản lý với Ủy ban nhân dân thành phố và Sở Giáo dục và Đào tạo theo quy định.

Điều 3. Tổ chức, biên chế.

1. Cơ cấu tổ chức:

a) Lãnh đạo Phòng:

- Phòng có Trưởng phòng và Phó Trưởng phòng;

- Trưởng phòng là người đứng đầu Phòng, chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố và trước pháp luật về thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng;

- Phó Trưởng phòng là người giúp Trưởng phòng, chỉ đạo một số mặt công tác của phòng; chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công; khi Trưởng phòng vắng mặt, một Phó Trưởng phòng được ủy nhiệm điều hành các hoạt động của Phòng;

- Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, từ chức, nghỉ hưu và thực hiện chế độ, chính sách khác đối với Trưởng phòng, các Phó Trưởng phòng do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố quyết định theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

b) Các công chức chuyên môn, nghiệp vụ:

- Công chức chuyên môn, nghiệp vụ được bố trí phù hợp với vị trí việc làm và số lượng biên chế được giao.

2.  Biên chế:

Biên chế công chức của Phòng Giáo dục và Đào tạo do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố quyết định trong tổng biên chế công chức của thành phố do cơ quan có thẩm quyền giao;

3. Các cơ sở giáo dục thuộc Ủy ban nhân dân thành phố:

Phòng Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm giúp Ủy ban nhân dân thành phố quản lý nhà nước đối với các cơ sở giáo dục (bao gồm cả các cơ sở giáo dục có sự tham gia đầu tư của các tổ chức và cá nhân nước ngoài): Trường trung học cơ sở; trường phổ thông có nhiều cấp học, trong đó không có cấp học trung học phổ thông; trường tiểu học; cơ sở giáo dục mầm non.

Điều 4. Tổ chức thực hiện:

1. Căn cứ quy định của pháp luật và nội dung quy định trên, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Bắc Ninh triển khai tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao đảm bảo đúng quy định của pháp luật, hiệu lực hiệu quả, xây dựng cơ quan trong sạch vững mạnh.

2. Trong quá trình thực hiện, nếu xét thấy cần thiết, Trưởng phòng Giáo dục & Đào tạo đề xuất, kiến nghị Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, quyết định việc điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung Quy định này cho phù hợp với nhu cầu thực tiễn và quy định của pháp luật hiện hành./.

 

Tải bản đỏ tại đây

Nguồn: PNV