Quyết định 35/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ ban hành Kế hoạch thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính năm 2024

21/02/2024 15:37 Số lượt xem: 68

Công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính năm 2024 tập trung vào những nội dung trọng tâm sau: Các quan điểm, chủ chương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về cải cách hành chính...

Quyết định 35/QĐ-BNV

Nguồn: BNP