Hội người mù

07/12/2015 09:10 Số lượt xem: 23365

Hội người mù

     I. Thông tin chung:

- Tên cơ quan: Hội người mù

- Địa chỉ: Số 35 đường Phúc Sơn, Phường Vũ Ninh, TP. Bắc Ninh

- Điện thoại: 0222 3822 512

- Email: dthuong.bn@bacninh.gov.vn

     II. Tổ chức bộ máy:

1- Đồng chí: Phạm Thị Huyên

- Chức vụ: Chủ tịch Hội

- ĐT: 0222 3822 512

2. Đồng chí: Thái Quốc Thanh

- Chức vụ: Phó Chỉ tịch Hội

- ĐT: 0222 3822 512

     III. Chức năng, nhiệm vụ của cơ quan:

     1. Hội người mù có các nhiệm vụ sau:

     Hội có nhiệm vụ giáo dục người mù không ngừng nâng cao lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, tin tưởng vào công cuộc đổi mới, chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; làm tròn nghĩa vụ công dân, chấp hành Điều lệ và nghị quyết của Hội.

     Tuyên truyền Điều lệ và các hoạt động của Hội, phát triển tổ chức, phát triển hội viên.

     Động viên người mù phát huy tình đồng tật, đoàn kết, thương yêu, chăm lo, giúp đỡ nhau về tinh thần và vật chất, cùng phấn đấu vươn lên hòa nhập vào cuộc sống gia đình và xã hội.

Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên và người mù, quan tâm chăm sóc phụ nữ và trẻ em mù.

     Tổ chức và quản lý các lớp phục hồi chức năng, dạy chữ, dạy nghề, các cơ sở sự nghiệp, sản xuất, kinh doanh, dịch vụ do hội thành lập; góp phần giải quyết việc làm, từng bước ổn định cuộc sống, nâng cao trình độ văn hóa, nghề nghiệp cho hội viên.

     Phối hợp với các cơ quan chức năng của thành phố xây dựng kế hoạch và thực hiện các chương trình chăm lo đời sống cho người mù, đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động hội.

     Chịu sự chỉ đạo về chuyên môn, nghiệp vụ của Hội người mù tỉnh Bắc Ninh, mở rộng tăng cường giao lưu học hỏi kinh nghiệm hoạt động của các tỉnh bạn.

     Cùng với các tổ chức xã hội khác, tích cực đấu tranh bảo vệ giữ gìn an ninh trật tự, đẩy lùi tệ nạn xã hội, ngăn ngừa tai nạn, bảo đảm an toàn lao động để phòng chống mù lòa.

Nguồn: HNM