Ban biên tập Cổng TTĐT TP - Nhiệm vụ và chế độ làm việc của BBT

07/12/2015 09:10 Số lượt xem: 17758

Ngày 09/1/2024, UBND thành phố ban hành Quyết định số 178/QĐ-UBND về việc kiện toàn BBT Cổng TTĐT thành phố, cụ thể:

I. Thành viên BBT:

1. Trưởng ban: Ông: Nguyễn Mạnh Hiếu - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố.

2. Các Phó Trưởng ban:

- Bà: Nguyễn Thị Hải - Thành ủy viên, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin thành phố - Phó Trưởng ban Thường trực.

- Bà: Nguyễn Thị Hiền - Thành ủy viên, Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông thành phố.

3. Các thành viên:

- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị: Văn phòng HĐND-UBND; phòng Nội vụ; Tư pháp; Tài chính - kế hoạch; Tài nguyên và Môi trường; Kinh tế; Quản lý đô thị; Lao động, Thương binh và Xã hội; Giáo dục và Đào tạo; Trung tâm Hành chính công thành phố.

- Bà: Trần Thị Ngọc Tú - Phó Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin thành phố.

- Ông: Trần Quang Đức - Phó Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin thành phố.

- Ông: Nguyễn Khắc Thụy - Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông thành phố.

- Bà: Nguyễn Hà Ninh - Chuyên viên phòng Văn hóa và Thông tin thành phố.

- Bà: Nguyễn Thị Nga - Chuyên viên phòng Văn hóa và Thông tin thành phố - Thư ký.

* Mời tham gia thành viên Ban biên tập:

- Ông: Trần Quang Lộc - Thành ủy viên, Chánh Văn phòng Thành ủy.

- Ông: Nguyễn Hồng Thiêm - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy.

4. Cơ quan thường trực Ban biên tập Cổng thông tin điện tử thành phố: Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố.

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn và chế độ làm việc của Ban biên tập.

1. Ban biên tập có nhiệm vụ:

- Tổ chức quản lý Cổng thông tin điện tử thành phố Bắc Ninh; chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị của thành phố, UBND các phường và các đơn vị, cá nhân có liên quan cung cấp thông tin, dữ liệu cho Cổng thông tin điện tử thành phố. Chịu trách nhiệm trước pháp luật trong việc đăng tải nội dung thông tin trên Cổng thông tin điện tử thành phố, đảm bảo chính xác, kịp thời, đúng quy định của pháp luật.

- Điều hành và phát triển nội dung, chất lượng tin, bài trên Cổng thông tin điện tử thành phố theo quy định tại 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ và các quy định có liên quan.

- Kiểm tra nội dung thông tin, chuyên mục cập nhật, xử lý các yêu cầu khi đăng thông tin. Tham mưu, đề xuất các giải pháp để nâng cao hình thức và nội dung của Cổng thông tin điện tử.

- Nhiệm vụ cụ thể của các thành viên do đồng chí Trưởng ban phân công.

2. Ban biên tập làm việc theo chế độ kiêm nhiệm.

3. Kinh phí hoạt động của Ban biên tập được bố trí từ nguồn ngân sách hàng năm cấp cho sự nghiệp công nghệ thông tin.

Xem Quyết định số 178/QĐ-UBND tại đây

II. Thông tin liên hệ thường trực Cổng TTĐT thành phố:

Cơ quan: Phòng Văn hóa và Thông tin Thành phố.
SĐT: (0222).3821.975
Địa chỉ: 217 Ngô Gia Tự, Phường Suối Hoa, TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.
Nguồn: BBT Cổng TTĐT thành phố