Thống kê truy cập

Online : 2974
Đã truy cập : 137933099

Triển khai thực hiện kết luận của Bộ Y tế về công tác Dân số năm 2023

15/10/2023 08:57 Số lượt xem: 151

Ngày 5/10/2023, Bộ Y tế có Thông báo số 1286/TB-BYT về việc Kết luận của Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương tại Hội thảo chuyên đề công tác Dân số năm 2023. Để tăng cường triển khai thực hiện tốt công tác Dân số - KHHGĐ, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023, Sở Y tế yêu cầu các đơn vị tập trung rà soát, đánh giá tiến độ thực hiện các nhiệm vụ mục tiêu, chỉ tiêu về công tác Dân số năm 2023. Đồng thời, xây dựng kế hoạch hoạt đông công tác Dân số năm 2024 theo hướng dẫn của Sở Y tế.

Sở Y tế cũng yêu cầu Trung tâm Kiểm soát bệnh tật phối hợp với các Cơ quan thông tin đại chúng, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh tiếp tục xây dựng nội dung tin, bài, chuyên mục tuyên truyền về công tác Dân số theo nội dung hoạt động công tác Dân số năm 2023, trọng tâm tuyên truyền về các hoạt động: Khám sức khỏe người cao tuổi lồng ghép với các bệnh không lây nhiễm tại cộng đồng; tình hình cung cấp các dịch vụ sàng lọc trước sinh, sàng lọc sơ sinh, khám sức khỏe tiền hôn nhân; mất cân bằng giới tính khi sinh… Trung tâm cũng chủ động giám sát, hỗ trợ đôn đốc các đơn vị y tế trên địa bàn triển khai hoạt động chuyên môn về công tác Dân số năm 2023.

Bên cạnh đó, Sở Y tế Bắc Ninh có trách nhiệm tổng hợp, đánh giá các hoạt động dân số bảo đảm thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch và dự toán ngân sách của Trung ương và thành phố giao thực hiện nhiệm vụ trên; hướng dẫn các quận, huyện, thị xã triển khai các kế hoạch, đề án về dân số của thành phố năm 2023.

Đối với các Sở, ngành thành viên Ban Chỉ đạo Thành phố, xây dựng Kế hoạch hoạt động năm 2023 và phối hợp với Sở Y tế triển khai thực hiện chủ trương chính sách của Đảng, quy định của Nhà nước, Bộ Y tế và Thành phố về công tác Dân số và phát triển. Cần đảm bảo các quy định về nguồn lực phục vụ công tác dân số trên địa bàn Thành phố như: Định mức kinh phí, nhân lực, biên chế và công tác tuyển dụng cán bộ ở các cấp theo quy định.

UBND các quận, huyện, thị xã hoàn thành công tác giao chỉ tiêu kế hoạch, các chỉ tiêu giảm sinh con thứ 3 trở lên, chỉ tiêu sàng lọc trước sinh và sàng lọc sơ sinh, chỉ tiêu sử dụng biện pháp tránh thai hiện đại, chỉ tiêu người cao tuổi được khám sức khỏe định kỳ và các chỉ tiêu khác theo kế hoạch tổng thể của các quận, huyện, thị xã cho các xã, phường, thị trấn; bảo đảm chỉ tiêu kế hoạch bằng hoặc cao hơn chỉ tiêu thành phố giao cho các quận, huyện, thị xã.

Yêu cầu Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố tham mưu cho UBND huyện, thị xã, thành phố, phối hợp với các ban, ngành, đơn vị tại địa phương tiếp tục triển khai các giải pháp, hoạt động truyền thông về điều chỉnh mức sinh; cung cấp dịch vụ kế hoạch hóa gia đình; kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh; tầm soát, điều trị bệnh, tật trước sinh, sơ sinh; tư vấn và kiểm tra sức khỏe tiền hôn nhân; chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, lồng ghép với sàng lọc quản lý một số bệnh không lây nhiễm, ... phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch năm 2023 được giao. Chủ động đề xuất kinh phí và tranh thủ sự ủng hộ của các cấp uỷ, chính quyền, sự tham gia của các ban, ngành, đoàn thể ở địa phương để triển khai các hoạt động công tác Dân số năm 2023 và theo Chương trình, Kế hoạch về công tác Dân số đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt, nhằm đảm bảo đủ nguồn lực thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm vụ về công tác dân số của địa phương hằng năm và đến năm 2025. Các Trung tâm tiếp tục phối hợp với Phòng Y tế chỉ đạo và đôn đốc các cơ sở y tế trên địa bàn thực hiện việc ghi chép ban đầu và thống kê báo cáo chuyên ngành dân số theo Thông tư số 01/2022/TT-BYT ngày 10/01/2022 của Bộ Y tế.

Nguyễn Hạnh