Thống kê truy cập

Online : 2676
Đã truy cập : 137928618

Chấn chỉnh, nâng cao năng lực, hiệu quả trong công tác đấu thầu, lựa chọn nhà thầu

30/10/2023 08:15 Số lượt xem: 265

Thời gian vừa qua, Sở Y tế đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các đơn vị tăng cường năng lực và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đấu thầu, lựa chọn nhà thầu. Tuy nhiên, qua kiểm tra, giám sát, theo dõi, thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm, đấu thầu thuốc, vật tư, trang thiết bị y tế tại các đơn vị ở một số gói thầu vẫn còn một số tồn tại, hạn chế tại 1 số các mặt như lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Triển khai kế hoạch lựa chọn nhà thầu còn chậm, chưa đúng theo tiến độ, lộ trình các gói thầu mua sắm thuốc, vật tư, trang thiết bị y tế do đơn vị đã xây dựng. Quy trình, trình tự, hồ sơ, tài liệu Lập, Thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu chưa đầy đủ, phù hợp theo quy định. Việc xây dựng giá gói thầu còn có một số tồn tại như: Tham khảo chưa đầy đủ dải giá trúng thầu trong vòng 12 tháng trước liền kề; Chưa lưu tài liệu chứng minh thông tin tra giá trên trang công khai kết quả đấu thầu của Bộ Y tế; Không có thư mời báo giá hoặc không đăng tải công khai thư mời báo giá,.

Về đánh giá Hồ sơ dự thầu: Một số nội dung, tiêu chí…trong Hồ sơ dự thầu cần phải làm rõ nhưng chưa được chủ đầu tư/bên mời thầu có Văn bản làm rõ. Một số báo cáo đánh giá Hồ sơ dự thầu, báo cáo thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu, Hồ sơ mời thầu chưa đầy đủ với quy định.

Về kết quả lựa chọn nhà thầu: Chưa thực hiện hoặc thực hiện chậm thời gian công khai, báo cáo, đăng tải kết quả lựa chọn đấu thầu theo quy định tại Khoản 1 Điều 17 Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT...Để kịp thời khắc phục các tồn tại và tăng cường, nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả trong công tác đấu thầu, mua sắm thuốc, vật tư, trang thiết bị y tế theo đúng các quy định hiện hành của Luật đấu thầu và pháp luật có liên quan đồng thời góp phần đảm bảo cung ứng đủ thuốc, vật tư, trang thiết bị y tế duy trì hoạt động chuyên môn tại đơn vị, Sở Y tế yêu cầu các đơn vị thực hiện một số nội dung sau: Tiếp tục thực hiện tuân thủ các quy định của pháp luật về đấu thầu; các văn bản chỉ đạo liên quan đến công tác đấu thầu, mua sắm.  Rà soát quy trình, quy định về trình tự, thủ tục mua sắm, đấu thầu tại đơn vị đối với các hình thức lựa chọn nhà thầu đơn vị đang áp dụng. Chủ động xây dựng lộ trình, lập kế hoạch tổ chức triển khai mua sắm thuốc, vật tư, trang thiết bị y tế đối với từng gói thầu đảm bảo đúng quy trình, lộ trình. Rà soát kỹ lưỡng toàn bộ hồ sơ tài liệu lập, thẩm định, trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo đúng quy định hiện hành và các quy định chuyên ngành liên quan. Đánh giá hồ sơ dự thầu, làm rõ hồ sơ dự thầu theo đúng quy định đảm bảo tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch trong đấu thầu.

Đồng thời, cung cấp, đăng tải thông tin trong đấu thầu lựa chọn nhà thầu thực hiện công khai về kế hoạch lựa chọn nhà thầu, thông báo mời thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu…đầy đủ, hợp lệ theo quy định Chủ động xây dựng kế hoạch, thường xuyên tổ chức đào tạo, nâng cao năng lực, kinh nghiệm cho các cán bộ tham gia công tác đấu thầu, công tác quản lý tài chính, kiểm soát hoạt động đấu thầu đảm bảo thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đấu thầu và các văn bản pháp luật có liên quan.

Nguồn: CDC