Quyết định 71/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều về phê duyệt Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ từ năm 2016 đến năm 2025

19/02/2024 10:48 Số lượt xem: 56

Sở Tư pháp chủ trì thực hiện vụ việc trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật thuộc diện được trợ giúp pháp lý theo quy định của pháp luật từ Qúy I đến Qúy IV. Chú trọng tới nhóm đối tượng dễ bị tổn thương (phụ nữ, trẻ em, người cao tuổi) là nạn nhân trong các vụ việc bạo lực, mua bán người.

Quyết định 71/QĐ-TTg

Nguồn: https://bacninh.gov.vn/