Quy định về tiêu chí và quy trình đánh giá Chỉ số cải cách hành chính hàng năm

08/09/2023 17:50 Số lượt xem: 251

(BNP) - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hương Giang vừa ký ban hành Quyết định số 403/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về tiêu chí và quy trình đánh giá Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) hàng năm của các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Thanh toán trực tuyến là một trong những tiêu chí chấm điểm Chỉ số CCHC.

Theo Quyết định, Chỉ số CCHC được thực hiện theo các tiêu chí đánh giá và điểm số cho từng tiêu chí được quy định tại Bộ tiêu chí đánh giá Chỉ số CCHC với thang điểm được tính là 100 điểm.

Cụ thể, đối với các Sở, ban, ngành, Bộ tiêu chí đánh giá gồm 8 lĩnh vực, 43 tiêu chí, 61 tiêu chí thành phần; đối với UBND cấp huyện gồm 8 lĩnh vực, 46 tiêu chí, 65 tiêu chí thành phần.

Điểm số của mỗi tiêu chí CCHC căn cứ vào kết quả, mức độ thực hiện nhiệm vụ CCHC của từng cơ quan, đơn vị. Điểm tối đa của tiêu chí được tính trong trường hợp kết quả thực hiện nhiệm vụ ở mức cao nhất, các nhiệm vụ thực hiện không đầy đủ, hoặc thực hiện chưa đúng thì theo mức độ mà trừ đi số điểm theo quy định trong tổng số điểm. Trường hợp không thực hiện thì không được tính điểm.

Trường hợp đối với từng cơ quan, đơn vị trong thực tế có thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính, nhưng thiếu tài liệu kiểm chứng thì phải có báo cáo giải trình và viện dẫn những tài liệu có nội dung tương tự phù hợp, để vận dụng tính điểm xác định kết quả của nhiệm vụ tương tự cho tiêu chí đó (nếu có tài liệu có nội dung tương tự phù hợp thì được tính tối đa bằng 70% số điểm của tiêu chí theo quy định).

Các cơ quan, đơn vị tự đánh giá và tổng hợp kết quả gửi hồ sơ về Hội đồng đánh giá cấp tỉnh (qua Sở Nội vụ) trong tháng 11 hàng năm. Hội đồng đánh giá cấp tỉnh thực hiện quy trình thẩm định và xây dựng báo cáo kết quả thẩm định, hoàn thành trong tháng 12 hàng năm. Hồ sơ nộp chậm so với thời gian quy định sẽ bị trừ điểm (trừ 01 điểm/01 ngày).

Việc đánh giá Chỉ số CCHC của các cơ quan, đơn vị phải đảm bảo tính khách quan, công bằng, phản ánh kịp thời, đúng tình hình thực tế kết quả thực hiện công tác CCHC của các cơ quan, đơn vị. Quá trình đối chiếu, so sánh, đánh giá đo lường Chỉ số CCHC phải được thực hiện nghiêm túc, khoa học, toàn diện, đầy đủ việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ CCHC của cơ quan, đơn vị thông qua Bộ Chỉ số và tài liệu kiểm chứng.

Kết quả đánh giá chấm điểm Chỉ số CCHC hằng năm của các cơ quan, đơn vị sẽ là một trong những tiêu chí để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu cơ quan, đơn vị; đồng thời là căn cứ để đánh giá cơ quan trong sạch, vững mạnh và xét thi đua - khen thưởng hàng năm theo quy định.

S.T

Nguồn: https://www.bacninh.gov.vn