Cơ cấu tổ chức

07/05/2015 07:02 Số lượt xem: 21603

I. Lãnh đạo Sở:

1. Tỉnh ủy viên, Giám đốc: Nguyễn Trung Hiền

Điện thoại DĐ: 0915.658.999

Địa chỉ Email: nthien.stttt@bacninh.gov.vn

 

2. Phó giám đốc: Nghiêm Văn Hách                               

      Điện thoại DĐ: 0222.3875.333

   Địa chỉ Email: nvhach.stttt@bacninh.gov.vn

3. Phó giám đốc: Nguyễn Minh Vũ

       Điện thoại DĐ: 0368.509.999

   Địa chỉ Email: nmvu.stttt@bacninh.gov.vn

II. Các tổ chức giúp việc:

- Phòng Thông tin- Báo chí - Xuất bản:

                                Điện thoại: 0222.3875.557

                + Trưởng phòng: Nguyễn Hồng Hà

                                Điện thoại DĐ: 0868.618866

                                Địa chỉ Email: nhha.stttt@bacninh.gov.vn 

                + Phó trưởng phòng: Lê Huy Giảng

                                Điện thoại DĐ: 0944.755366

                                Địa chỉ Email: lhgiang.stttt@bacninh.gov.vn

                + Phó trưởng phòng: Ngô Thị Thanh Hải

                                 Điện thoại DĐ: 0987.185939

                                Địa chỉ Email: ntthai.stttt@bacninh.gov.vn

 - Phòng Bưu chính Viễn thông:

                                Điện thoại: 0222.3875556

                + Trưởng phòng: Nguyễn Đình Sỹ

                    Điện thoại DĐ: 0912.074099

                    Địa chỉ Email: ndsy.stttt@bacninh.gov.vn

                + Phó Trưởng phòng: Lê Đình Quyết

                                Điện thoai DĐ: 0918.362036

                                Địa chỉ Email: ldquyet.stttt@bacninh.gov.vn

                + Phó Trưởng phòng: Vũ Quang Thạch

                                Điện thoại DĐ: 0983293618

                                Địa chỉ Email: vqthach.stttt@bacninh.gov.vn

- Phòng Công nghệ thông tin:

                                Điện thoại: 0222.3875558

                + Trưởng phòng: Vũ Huy Thiện
                               

                                Điện thoại DĐ: 0948.145559

                                Địa chỉ Email: vhthien.stttt@bacninh.gov.vn

                + Phó Trưởng phòng: Lê Nho Thái

                                Điện thoại DĐ: 0918.198980

                                Địa chỉ Email: lnthai.stttt@bacninh.gov.vn

-  Thanh tra Sở:

                    Điện thoại: 0222.3875559

                + Chánh Thanh tra:  Nguyễn Xuân Thái

                                Điện thoại DĐ: 0964.291.666

                                Địa chỉ Email: nxthai.stttt@bacninh.gov.vn

               + Phó Chánh thanh tra: Nguyễn Danh Thân

                              Điện thoại DĐ: 0984.280280

                              Địa chỉ Email: ndthan.stttt@bacninh.gov.vn

* ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP:

 - Trung tâm CNTT&TT

                    + Giám đốc: Nguyễn Ngọc Nam

                                Điện thoại: 0222. 3628686

                                Điện thoại DĐ: 0904.032.345

                                Địa chỉ Email: nnnam.stttt@bacninh.gov.vn

                    + Phó Giám đốc : Lại Hữu Dương

                                Điện thoại: 0222. 3875353

                                Điện thoại DĐ: 0912.339.623

                                Địa chỉ Email: lhduong.stttt@bacninh.gov.vn

                    + Phó Giám đốc : Khổng Minh Phương

                                Điện thoại DĐ: 0912.394.959

                                Địa chỉ Email: kmphuong.stttt@bacninh.gov.vn 

 * ĐƠN VỊ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG CẤP HUYỆN

- Phòng VHTT TP. Bắc Ninh:

                               Điện thoại: 0222.3821975

                + Trưởng phòng: Nguyễn Thị Hải 

                               Điện thoại DĐ: 0949986833

                               Địa chỉ Email: pvhtt.bn@bacninh.gov.vn

- Phòng VHTT TP. Từ Sơn:

                               Điện thoại: 0222.3835025

                + Trưởng phòng: Nguyễn Quang Huy

                               Điện thoại DĐ: 094.9181785

                               Địa chỉ Email: pvhtt.ts@bacninh.gov.vn

- Phòng VHTT huyện Yên Phong:

                               Điện thoại: 0222.3860317

                + Trưởng phòng: Nguyễn Thành Khôi

                               Điện thoại DĐ: 0912.056190

                               Địa chỉ Email: pvhtt.yp@bacninh.gov.vn

- Phòng VHTT huyện Tiên Du:

                               Điện thoại: 0222.3837019

                + Trưởng phòng: Nguyễn Huy Toàn

                               Điện thoại DĐ: 0917.310358

                               Địa chỉ Email: pvhtt.td@bacninh.gov.vn

- Phòng VHTT huyện Quế Võ:

                               Điện thoại: 0222.3863295

                + Phó Trưởng phòng: Nguyễn Anh Thắng

                               Điện thoại DĐ: 0983 388 469

                               Địa chỉ Email: pvhtt.qv@bacninh.gov.vn

- Phòng VHTT huyện Gia Bình:

                               Điện thoại: 0222.3556014

                + Trưởng phòng: Nguyễn Hồng Phúc

                               Điện thoại: 0982.878.032

                               Địa chỉ Email: pvhtt.gb@bacninh.gov.vn

- Phòng VHTT huyện Thuận Thành:

                               Điện thoại: 0222.3865227

                + Trưởng phòng: Nguyễn Đăng Quản

                               Điện thoại DĐ: 0904119558

                   Địa chỉ Email: pvhtt.tt@bacninh.gov.vn

- Phòng VHTT huyện Lương Tài:

                               Điện thoại: 0222.3867874

                + Trưởng phòng: Nguyễn Thanh Toàn

                               Điện thoại DĐ: 0976 215 175

                               Địa chỉ Email: pvhtt.lt@bacninh.gov.vn

* QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ BÁO CHÍ:

- Báo Bắc Ninh:  

                + Tổng biên tập:  Nguyễn Tiến Vụ

                               Điện thoại: 0917.746.868 

                               Địa chỉ Email:bacninhtv@gmail.com

                + Phó tổng biên tập: Nguyễn Khắc Tuấn

                               Điện thoại DĐ: 0912 000406

                + Phó tổng biên tập: Đào Đình Khoa

                               Điện thoại DĐ: 0886901111

                + Phó tổng biên tập: Lê Thanh Hóa

                               Địa chỉ Email: baobacninh@bacninh.gov.vn

                               Điện thoại: 0222.3824055

- Tạp chí Người Kinh Bắc:

                + Tổng biên tập: Ngô Hồng Giang

                               Điện thoại:0222.3875551

- Đài phát thanh - truyền hình tỉnh:

                               + Giám đốc: Nguyễn Văn Toán

                               Điện thoại: 0222.3872.113 - 0222.3822.448

                               Địa chỉ Email:bacninhtv@gmail.com

- Đài phát thanh các huyện, thị xã, thành phố: 

 

STT

Đài PT các huyện, TX, TP

Trưởng Đài

Điện thoại

Email

 

1

Đài PT TP. Bắc Ninh

 Nguyễn T. Lan Phương

 0914.268919

 

 

2

Đài PT TP. Từ Sơn

 Tạ Đình Đạo

0912.277414

 

 

3

Đài PT huyện Yên Phong

 Nguyễn T. Bích Đào

 0222.3860290

 

 

4

Đài PT huyện Tiên Du

 Nguyễn Hữu Ba

 0913.922111

 

 

5

Đài PT huyện Lương Tài

 Phạm Văn Thái

 0916.040737

 

 

6

Đài PT huyện Quế Võ

 Hoàng Công Huy

 0913.358381

 

 

7

Đài PT huyện Thuận Thành

 Ngô Hồng Thúy

 0912.697377

 

 

8

Đài PT huyện Gia Bình

 Nguyễn Gia Toản

 0982.476189

 

 

 

Nguồn: Sở Thông tin và Truyền thông