Bắc Ninh: Chỉ tiêu chuyển đổi số tháng 8 có sự chuyển biến mạnh mẽ

22/09/2023 22:34 Số lượt xem: 92

Tháng 8/2023, tỷ lệ xử lý hồ sơ công việc trên môi trường mạng tăng ở cả 3 cấp: tỉnh, huyện, xã, đạt và vượt chỉ tiêu được giao tại Nghị quyết số 52-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến ở các sở, ngành, địa phương cũng tăng so với các tháng trước đó.

TỶ LỆ XỬ LÝ HỒ SƠ CÔNG VIỆC TRÊN MÔI TRƯỜNG MẠNG

Tỷ lệ xử lý hồ sơ công việc và ký số văn bản điện tử của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh đạt và vượt chỉ tiêu được giao tại Nghị quyết số 52-NQ/TU ngày 18/3/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Cụ thể: Tỷ lệ trung bình cấp tỉnh đạt 96,25%; cấp huyện đạt 96,67%; cấp xã đạt 98,62%.

Đối với cấp tỉnh: 07 cơ quan, đơn vị có tỷ lệ ký số đạt 100% gồm: Ban quản lý an toàn thực phẩm, Sở Công thương, Sở Tài Chính, Sở Tư pháp, Thanh Tra tỉnh, Trung tâm Hành chính công tỉnh, Viện Nghiên cứu Phát triển kinh tế - xã hội. 03 đơn vị có tỷ lệ thấp nhất gồm: Sở Tài nguyên và Môi trường (92,33%), Sở Xây dựng (91,81%), Văn phòng UBND tỉnh (88,85%). Đối với cấp huyện, cơ quan có tỉ lệ văn bản đi có ký số từ hồ sơ công việc cao là UBND Thị xã Quế Võ 99,52%, UBND Huyện Lương Tài 99,21%; thấp nhất là UBND Huyện Gia Bình (84,92%). Đối với cấp xã, cao nhất là các phường trên địa bàn thành phố Từ Sơn đạt tỷ lệ trung bình 100 %. Thấp nhất là các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Gia Bình đạt tỷ lệ trung bình 91,72%.


Cấp tỉnh


Cấp huyện


Cấp xã

VỀ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Từ tháng 5/2023, Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh chính thức đưa vào sử dụng (trên cơ sở hợp nhất Cổng dịch vụ công của tỉnh và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh . Theo đó, dịch vụ công trực tuyến được phân chia thành 02 loại: Dịch vụ công trực tuyến toàn trình và dịch vụ công trực tuyến một phần (thay thế cho dịch vụ công trực tuyến mức độ 1, 2, 3, 4 theo quy định cũ).

Trong tháng 8/2023, tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến toàn tỉnh đạt 64,69% (tăng 12,93%). Trong đó: tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến cấp tỉnh đạt 73,02%(tăng 8,51%); tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến cấp huyện đạt 61,06% (tăng 15,25%). Đối với cấp tỉnh, 07 đơn vị có tỷ lệ đạt 100% hồ sơ trực tuyến gồm: Ban Quản lý An toàn thực phẩm, Sở Thông tin và Truyền Thông, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Giao thông vận tải. 03 đơn vị chưa đạt chỉ tiêu được giao tại Chỉ thị số 10/CT-UBND là: Sở Nội vụ (66,7%), Ban Quản lý các Khu công nghiệp (43,6%), Sở Tư pháp (29,6%). Đối với cấp huyện: UBND huyện Gia Bình và UBND huyện Yên Phong là 02/08 địa phương đạt chỉ tiêu được giao tại Chỉ thị số 10/CT-UBND (có tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến trên 65%); thấp nhất là thành phố Từ Sơn (18,74%).


Cấp tỉnh


Cấp huyện

P.TT