Ngày 24 tháng 9 năm 2023

Tháng 8/2023, tỷ lệ xử lý hồ sơ công việc trên môi trường mạng tăng ở cả 3 cấp: tỉnh, huyện, xã, đạt và vượt chỉ tiêu được giao tại Nghị quyết số 52-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến ở các sở, ngành, địa phương cũng tăng so với các tháng trước đó.