Kinh tế xanh giải quyết cơ bản vấn đề môi trường

09/08/2023 09:14 Số lượt xem: 221

“Kinh tế phải phát triển theo mục tiêu bảo vệ môi trường”. Đó là quan điểm chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tại cuộc họp Hội đồng thẩm định Quy hoạch Bảo vệ môi trường quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 vừa qua. Điều này cho thấy, chỉ có chuyển đổi cơ bản nền kinh tế xanh, có nghĩa sản xuất xanh, chỉ số năng lực cạnh tranh xanh mới giải quyết tận gốc vấn đề môi trường về lâu dài, thúc đẩy sự phát triển hài hoà, bền vững.

Công tác bảo vệ môi trường chính là hướng tới xây dựng và phát triển các mô hình kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh, carbon thấp, thực hiện cam kết giảm phát thải ròng khí nhà kính bằng 0 (Net Zero). Vì vậy, Quy hoạch Bảo vệ môi trường quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường, phân vùng quản lý chất lượng môi trường, quản lý chất thải, quan trắc và cảnh báo môi trường theo từng vùng, khu vực, trên phạm vi toàn quốc… phục vụ phát triển bền vững đất nước, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học.
Kinh tế-Môi trường-Xã hội là 3 trụ cột quan trọng trong phát triển hài hoà, bền vững đất nước. Vì vậy, “bài toán” về giải quyết các vấn đề môi trường phải được đặt song hành cùng quá trình phát triển, trong các quy hoạch về tăng trưởng kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn. Thậm chí, môi trường phải đi trước một bước trong các chiến lược phát triển, là cơ sở, nền tảng cho sự phát triển kinh tế hài hoà với tự nhiên, từng bước phục hồi những khu vực bị suy giảm chất lượng, ô nhiễm môi trường, hệ sinh thái, góp phần tái tạo năng lượng, kiểm soát ô nhiễm, bảo tồn thiên nhiên. Quy hoạch Bảo vệ môi trường quốc gia cũng đặt rõ mục tiêu: Khoanh vùng các khu vực ô nhiễm nghiêm trọng cần ưu tiên xử lý, khắc phục; có giải pháp tái tạo, phục hồi lại những khu vực bị suy thoái hệ sinh thái; định hướng các giải pháp kinh tế xanh, bền vững; lồng ghép mục tiêu, định hướng bảo vệ, bảo tồn môi trường vào quy hoạch của các ngành kinh tế khác như đất đai, xây dựng, giao thông vận tải… tạo sự phát triển bền vững đất nước ở giai đoạn mới.
Với thế mạnh về phát triển công nghiệp, dịch vụ, thương mại, du lịch, đào tạo, y tế - nghỉ dưỡng và logistics… Bắc Ninh đã tận dụng tốt các thời cơ, chú trọng các động lực tăng trưởng mới, khai thác hiệu quả lợi thế cạnh tranh, phát huy tối đa sức mạnh nội lực và huy động các nguồn lực cho sự phát triển song hành cùng bảo đảm các yếu tố môi trường bền vững. Tỉnh nhận thức rõ chỉ có tăng trưởng xanh mới giải quyết những thách thức về môi trường, tạo cơ hội cho phát triển bền vững trong tương lai. Vì vậy, tăng trưởng xanh đã đi vào thực tế, là phương châm chỉ đạo, điều hành trong các nghị quyết của Tỉnh ủy và các văn bản của UBND tỉnh.
Tại các định hướng chiến lược và quy hoạch phát triển của tỉnh đều khẳng định tăng trưởng xanh là xu thế phát triển của thời đại, là bước chuyển thích hợp gắn với xu thế cách mạng công nghiệp 4.0; kinh tế xanh là mong muốn của nhân dân và doanh nghiệp… hướng tới phát triển bền vững, toàn diện. Từ đó, tỉnh tập trung giải quyết vấn đề môi trường tồn tại cũ và định dạng những cách thức mới về tăng trưởng kinh tế gắn với bảo vệ môi trường, bằng việc xây dựng các nhà máy xử lý rác thải thông minh, tiết kiệm năng lượng, triển khai có hiệu quả lộ trình các Đề án về bảo vệ môi trường tỉnh; bảo vệ môi trường làng nghề…, góp phần xây dựng Bắc Ninh là thành phố có nền công nghiệp hiện đại, thông minh; thành phố có trình độ phát triển cao, mức thu nhập bình quân đầu người nằm trong nhóm đầu cả nước, bảo đảm các yếu tố môi trường bền vững vào năm 2045.

Nguồn: Theo baobacninh.com.vn