Kế hoạch tổ chức việc kê khai, bàn giao, công khai bản kê khai tài sản, thu nhập hằng năm, bổ sung trong cơ quan Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2023.

22/02/2024 15:34 Số lượt xem: 60

Xem chi tiết kế hoạch tổ chức việc kê khai, bàn giao, công khai bản kê khai tài sản, thu nhập hằng năm, bổ sung trong cơ quan Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2023 (văn bản số 34/KH-STNMT ngày 12/12/2023) tại đây./.