Kế hoạch tổ chức việc kê khai, bàn giao, công khai bản kê khai tài sản, thu nhập hằng năm, bổ sung trong cơ quan Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2022.

22/02/2024 15:27 Số lượt xem: 50

Xem chi tiết kế hoạch tổ chức việc kê khai, bàn giao, công khai bản kê khai tài sản, thu nhập hằng năm, bổ sung trong cơ quan Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2022 (văn bản số 33/KH-STNMT ngày 09/12/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường) tại đây./.