Danh sách kê khai, công khai bản kê khai tài sản, thu thập hằng năm, bổ sung năm 2023

22/02/2024 15:51 Số lượt xem: 108

Xem chi tiết danh sách kê khai, công khai bản kê khai tài sản, thu thập hằng năm, bổ sung năm 2023 (QĐ số 656/QĐ-STNMT ngày 14/12/2023) tại đây./.