Cơ cấu tổ chức

08/12/2015 00:48 Số lượt xem: 63137

 I. Lãnh đạo Sở

1. Giám đốc: Ông Hồ Nguyên Hồng

2. Phó Giám đốc: Ông Nguyễn Đình Phương

3. Phó Giám đốc: Ông Đoàn Anh Tuấn

II. Các tổ chức tham mưu tổng hợp và chuyên môn nghiệp vụ gồm:

1. Văn phòng.

2. Thanh tra.

3. Phòng Kế hoạch -Tài chính.

4. Phòng Quản lý đất đai, đo đạc và bản đồ

5. Phòng Nước - Khoáng sản, Khí tượng Thuỷ văn và Biến đổi khí hậu.

6. Phòng Môi trường.

III. Các đơn vị sự nghiệp công lập, gồm:

1. Trung tâm Phát triển quỹ đất.

2. Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường.

3. Trung tâm Kỹ thuật - Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường.

4. Văn phòng Đăng ký đất đai

IV. Đơn vị trực thuộc khác

- Quỹ Bảo vệ Môi trường.

V. Biên chế:

Biên chế công chức, viên chức và số lượng người làm việc trong Sở Tài nguyên và Môi trường được giao trên cơ sở vị trí việc làm, gắn với chức năng, nhiệm vụ, phạm vi hoạt động và được Chủ tịch UBND tỉnh giao hàng năm.

Thống kê truy cập

Online : 4713
Đã truy cập : 131860517