Ngày 22/02/2024, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Bắc Ninh ban hành Quyết định số 19/QĐ-STC về việc phê duyệt hồ sơ mời thầu qua mạng Gói thầu: Thuê dịch vụ bảo vệ năm 2024 với các nội dung sau: