Theo số liệu báo cáo, tổng thu NSNN trên địa bàn ước thực hiện hết tháng 11/2023 là 26.497 tỷ đồng, đạt 83,77% dự toán, bằng 93,19% so với cùng kỳ. Trong đó: Thu nội địa 20.107 tỷ đồng, đạt 84,41% dự toán và bằng 94,06% so với cùng kỳ; thu nội địa không kể tiền sử dụng đất, thu xổ xố kiến thiết 19.836 tỷ đồng, đạt 95,38% dự toán và bằng 98,61% so với cùng kỳ.