Theo số liệu báo cáo thực hiện nhiệm vụ thu NSNN trên địa bàn đến 31/3/2024, như sau: Tổng thu NSNN trên địa bàn thực hiện 11.282 tỷ đồng, đạt 36% dự toán, bằng 116% so với cùng kỳ. Trong đó thu nội địa 9.425 tỷ đồng, đạt 39% dự toán và bằng 117% cùng kỳ; thu hải quan 1.851 tỷ đồng, đạt 26% dự toán và bằng 109% so với cùng kỳ.