Thống kê truy cập

Online : 5567
Đã truy cập : 132069440

UBND tỉnh hướng dẫn xây dựng dự toán NSNN năm 2024, kế hoạch tài chính NSNN 03 năm 2024-2026.

19/09/2023 11:17 Số lượt xem: 385

Ngày 14/9/2023, UBND tỉnh ban hành Công văn số 291/UBND-KTTH ngày 14/9/2023  về xây dựng dự toán NSNN năm 2024, kế hoạch tài chính  NSNN 03 năm 2024-2026.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị và địa phương căn cứ hướng dẫn tại các văn bản trên để đánh giá kết quả thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 và 03 năm 2021-2023, xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2024, kế hoạch tài chính - NSNN 03 năm giai đoạn 2024-2026 sát với tình hình thực tế của từng cơ quan, đơn vị và địa phương gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong đó lưu ý một số nội dung sau:

1. Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ thu NSNN năm 2023:- Đánh giá thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách theo đúng quy định của Luật NSNN, quy định của pháp luật về thuế, phí và lệ phí và các văn bản chỉ đạo, điều hành NSNN của cấp có thẩm quyền; không đánh giá vào thu NSNN các khoản thu phí đã chuyển sang giá dịch vụ theo quy định của Luật Phí và lệ phí, các khoản được khấu trừ đối với cơ quan nhà nước hoặc khoản trích lại phí thu từ các hoạt động dịch vụ do đơn vị sự nghiệp công lập và tổ chức được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao thực hiện….

2. Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ thu NSNN 03 năm 2021-2023:Trên cơ sở quyết toán năm 2021, thực hiện năm 2022 và ước thực hiện cả năm 2023, Cục Thuế tỉnh, Cục Hải quan, các địa phương đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ thu NSNN 03 năm 2021-2023 so với mục tiêu, kế hoạch giai đoạn 2021-2025 theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân các cấp, chi tiết từng nguồn thu từ tiền sử dụng đất, thu xổ số kiến thiết, thu cổ tức và lợi nhuận sau thuế, thu nội địa còn lại, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu; làm rõ kết quả đạt được, tồn tại hạn chế và nguyên nhân (khách quan, chủ quan); bài học kinh nghiệm; bối cảnh và kiến nghị giải pháp về cơ chế, chính sách, quản lý thu NSNN trong thời gian tới.

3. Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ chi đầu tư phát triển năm 2023: Các đơn vị chủ đầu tư (bao gồm cả UBND các huyện, thị xã, thành phố): Đánh giá phân bổ và giao, điều chỉnh, bổ sung dự toán chi ĐTPT nguồn NSNN năm 2023 (nếu có), chi tiết theo từng lĩnh vực chi, gồm: thời hạn phân bổ và giao kế hoạch cho chủ đầu tư; kết quả bố trí dự toán để thu hồi vốn ngân sách ứng trước và thanh toán nợ xây dựng cơ bản phát sinh trước ngày 01 tháng 01 năm 2015 thuộc nguồn NSNN theo quy định tại khoản 4 Điều 101 Luật Đầu tư công; khó khăn, vướng mắc, kiến nghị điều chỉnh cơ chế, chính sách và trong tổ chức thực hiện.

Tình hình thực hiện dự toán chi ĐTPT chương trình, dự án nguồn NSNN năm 2023 (bao gồm cả chuyển nguồn từ các năm trước sang năm 2023 theo quy định), chi tiết theo từng lĩnh vực chi, gồm: Các chương trình, dự án đầu tư công: Việc giải ngân vốn đến hết tháng 7 năm 2023, báo cáo dự kiến khả năng thực hiện đến hết ngày 23/01/2024; chi tiết theo từng nguồn vốn (trong đó: đối với chi đầu tư phát triển có phụ biểu chi tiết theo từng nhóm dự án thuộc ngành, lĩnh vực; vốn Ngân sách cấp tỉnh bổ sung có mục tiêu cho các huyện, thị xã, thành phố); có biểu phụ lục chi tiết từng dự án, số liệu về tổng mức đầu tư được duyệt, vốn thanh toán lũy kế đến hết năm 2022, kế hoạch vốn năm 2023 - kể cả vốn bổ sung, điều chỉnh và ước thực hiện năm 2023, kèm theo thuyết minh)….

4. Đánh giá tình hình thực hiện chi đầu tư phát triển 03 năm 2021-2023: Trên cơ sở đánh giá tình hình thực hiện cả năm 2023, thực hiện đánh giá lũy kế tình hình kết quả triển khai 03 năm 2021-2023 so với mục tiêu, kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021-2025.

5. Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ chi thường xuyên năm 2023 và 03 năm 2021-2023:

5.1. Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ chi thường xuyên năm 2023: Các đơn vị dự toán ngân sách cấp tỉnh và các địa phương thực hiện đánh giá: Tình hình triển khai phân bổ, giao dự toán và thực hiện dự toán chi thường xuyên 7 tháng đầu năm, dự kiến khả năng thực hiện cả năm 2023 chi tiết theo từng lĩnh vực chi được giao; kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, các chương trình, đề án lớn; những khó khăn, vướng mắc và đề xuất biện pháp xử lý trong tổ chức thực hiện;  Báo cáo về tình hình thực hiện cải cách tiền lương năm 2023; số biên chế, hệ số lương, quỹ tiền lương, phụ cấp, trợ cấp ước thực hiện trong năm 2023; Rà soát, xác định các nhiệm vụ, chính sách chế độ kết thúc hoặc hết hiệu lực; kiến nghị sửa đổi, bổ sung, sửa đổi các nhiệm vụ, chính sách, chế độ không phù hợp…

5.2. Các huyện, thị xã, thành phố đánh giá bổ sung thêm một số nội dung sau: Các nhiệm vụ bổ sung có mục tiêu, những khó khăn, vướng mắc và đề xuất biện pháp xử lý về cơ chế, chính sách trong tổ chức thực hiện. Trong đó đánh giá tình hình thực hiện đối với từng chính sách, có báo cáo cụ thể đối tượng, nhu cầu kinh phí thực hiện chính sách năm 2023 (có thuyết minh cơ sở xác định, cách tính); báo cáo cụ thể việc bố trí ngân sách và sử dụng dự phòng ngân sách địa phương; báo cáo tình hình tăng thu, hụt thu NSNN, biện pháp xử lý trường hợp chưa tập trung được nguồn thu, quỹ ngân sách thiếu hụt tạm thời hoặc thu NSĐP giảm so với dự toán giao, mất cân đối ngân sách,

6. Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ chi thường xuyên 03 năm 2021-2023: ) Trên cơ sở quyết toán năm 2021, thực hiện năm 2022 và ước thực hiện cả năm 2023, đánh giá lũy kế tình hình thực hiện nhiệm vụ chi thường xuyên NSNN 03 năm 2021-2023 so với mục tiêu, kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021 - 2025 theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân…

Đánh giá lũy kế việc triển khai tình hình tinh giản biên chế, đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy; kết quả sắp xếp, đổi mới hệ thống, quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập trong 03 năm 2021 – 2023.

 7. Xây dựng dự toán thu năm 2024: Dự toán NSNN năm 2024 được xây dựng theo đúng quy định của Luật NSNN, các văn bản hướng dẫn Luật NSNN và các văn bản pháp luật khác có liên quan phù hợp với Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm giai đoạn 2021-2030, các kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021-2025, các mục tiêu theo các Nghị quyết của Trung ương; các cơ chế, chính sách đặc thù phát triển một số địa phương theo quy định, các văn bản pháp luật và chỉ đạo của cấp có thẩm quyền có liên quan; có đầy đủ cơ sở pháp lý, căn cứ tính toán; phù hợp với đánh giá tình hình thực hiện năm 2023 và 03 năm 2021-2023.

8. Xây dựng dự toán chi ngân sách năm 2024: Trên cơ sở định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên NSNN và phân cấp quản lý ngân sách các cấp chính quyền địa phương, phân cấp quản lý dự án đầu tư đã được HĐND tỉnh Quyết nghị; mục tiêu của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 và giai đoạn 2021-2025 của địa phương; đánh giá thực hiện năm 2023. Các Sở, Ban, ngành, đơn vị dự toán cấp tỉnh và các địa phương xác định nhiệm vụ trọng tâm thực hiện trong năm 2024, chủ động sắp xếp các khoản chi và thứ tự ưu tiên thực hiện các nhiệm vụ, chương trình, đề án, dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo mức độ cấp thiết, quan trọng và khả năng thực hiện trong năm 2024 để phù hợp với nguồn lực; triệt để tiết kiệm, chống lãng phí ngay từ khâu lập dự toán đến triển khai phân bổ, quản lý, sử dụng NSNN; Các ngành chỉ đề xuất ban hành chính sách, đề án, nhiệm vụ mới khi cân đối được nguồn thực hiện; dự kiến đầy đủ nhu cầu NSNN theo phân cấp thực hiện các chính sách, chế độ, nhiệm vụ mới đã được cấp có thẩm quyền quyết định. Không bố trí dự toán chi cho các chính sách, chế độ chưa ban hành. Xây dựng dự toán sát khả năng thực hiện, hạn chế tối đa việc hủy dự toán và chuyển nguồn sang năm sau.

9. Xây dựng dự toán NSNN năm 2024 và kế hoạch Tài chính NSNNN 3 năm 2024-2026.

Kế hoạch chi NSNN 03 năm 2024 - 2026 của các cơ quan cấp tỉnh được lập trên cơ sở cập nhật kế hoạch tài chính - NSNN 03 năm 2023 – 2025, Chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2021-2030, số ước thực hiện năm 2023, trần chi ngân sách giai đoạn 2024 - 2026 do do cơ quan tài chính, kế hoạch và đầu tư thông báo và dự toán ngân sách năm 2024 các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh xây dựng kế hoạch tài chính - NSNN 03 năm 2024-2026 theo quy định.

Đối với các huyện, thành phố: Chủ động xây dựng dự toán chi NSĐP trên cơ sở nguồn thu NSNN trên địa bàn, dự kiến số bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh, định mức phân bổ chi ngân sách; mục tiêu của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2025; xây dựng dự toán chi NSĐP chi tiết từng lĩnh vực chi theo quy định của Luật NSNN.

Trên cơ sở ước thực hiện 03 năm 2021-2023, dự toán 2024 và kế hoạch tài chính – NSNN 03 năm 2024-2026, UBND các huyện, thị xã, thành phố đánh giá thực hiện kế hoạch 05 năm giai đoạn 2021-2025, xác định những thuận lợi, khó khăn và kiến nghị, đề xuất (nếu có).

Về thời gian lập, gửi báo cáo dự toán: Các Sở, ban, ngành, địa phương thực hiện theo quy định tại Quyết định số 21/2017/QĐ-UBND ngày 09/8/2017 của UBND tỉnh quy định chi tiết một số nội dung của Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính.

(Công văn kèm theo)

Văn phòng Sở