Thống kê truy cập

Online : 6884
Đã truy cập : 138905806

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch điều hành tăng trưởng kinh tế - xã hội Quý I năm 2024.

21/02/2024 14:34 Số lượt xem: 99

Ngày 06/02/2024, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 28/KH-UBND về việc điều hành tăng trưởng kinh tế - xã hội Quý I/2024. Mục đích của Kế hoạch nhằm tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng và hệ thống chính trị, sự tham gia của các cấp, các ngành để triển khai có hiệu quả các giải pháp phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trong quý I/2024 nhằm phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị năm 2024 đã đề ra. Kế hoạch bám sát Kết luận số 929-KL/TU ngày 05/12/2023 của Hội nghị lần thứ 19 Ban Chấp hành đảng bộ tỉnh khóa XX, các Chương trình công tác, từ đó cụ thể đến từng nhiệm vụ, công việc để tạo dư địa tăng trưởng.

Theo đó, các cấp, các ngành phải xây dựng kế hoạch chỉ đạo, điều hành, triển khai nhiệm vụ chi tiết theo thời gian, công việc gắn với trách nhiệm hoàn thành của từng cán bộ, công chức, lãnh đạo thực hiện; trong đó, đặc biệt là việc thực hiện có hiệu quả các giải pháp được chỉ ra tại các Nghị quyết của Chính phủ, Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, Chỉ thị của Ủy ban nhân dân tỉnh trong quý I/2024; các cấp, các ngành tập trung thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể sau:

1. Tập trung thực hiện các Nghị quyết, Kết luận của Bộ Chính trị, Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ và của Tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội năm 2024. Ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, bảo đảm các cân đối lớn, nâng cao năng suất, chất lượng, sức cạnh tranh và năng lực nội sinh của nền kinh tế. Phát triển các ngành công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ; nâng cao năng lực cạnh tranh của làng nghề, doanh nghiệp nhỏ và vừa. Thu hút các dự án có công nghệ cao, tăng hàm lượng khoa học, suất đầu tư lớn, giảm định mức về sử dụng đất, tài nguyên, năng lượng, lao động, hiệu quả cao, thân thiện với môi trường....

2. Nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, tập trung đầu tư hạ tầng, phát triển đô thị; quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công

3. Tăng cường công tác quản lý sử dụng đất đai, tài nguyên và bảo vệ môi trường. Tập trung giải quyết các trường hợp giao đất trái thẩm quyền, lấn, chiếm đất đai; tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ các dự án đấu giá đất, dự án đất dân cư dịch vụ, đất đối ứng các dự án BT, nâng cấp đô thị; giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án lớn, trọng điểm của tỉnh.

4. Tiếp tục phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa, gắn kết hài hòa giữa phát triển kinh tế với văn hóa, xã hội; bảo đảm an sinh xã hội và nâng cao đời sống nhân dân.

5. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ, triển khai hiệu quả nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ gắn với phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển nền kinh tế số, xã hội số.

6. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng xây dựng và hoạt động của các cấp chính quyền; rà soát, khắc phục những chỉ số thành phần có điểm số thấp để nâng cao các chỉ số quản trị địa phương. Thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính, đơn vị sự nghiệp đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

7. Chú trọng tổ chức thi hành pháp luật, các vấn đề liên quan đến cải cách hành chính, cải cách tư pháp. Tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về bổ trợ tư pháp, triển khai các giải pháp phòng ngừa, hạn chế hành vi vi phạm pháp luật.

8. Nâng cao chất lượng công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng, tiêu cực; giải quyết kịp thời các vụ việc theo quy định của pháp luật; tiếp tục rà soát các vụ việc còn tồn đọng, phức tạp kéo dài; thực hiện dứt điểm các quyết định, kết luận sau thanh tra, giải quyết đơn.

9. Củng cố, tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh; đẩy nhanh tiến độ hiện đại hóa quốc phòng, an ninh, đảm bảo giữ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, an ninh quốc gia, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.

10. Tích cực, chủ động hội nhập quốc tế toàn diện và sâu rộng. Đẩy mạnh các hoạt động đối ngoại, quảng bá tiềm năng thế mạnh, truyền thống văn hóa, con người Bắc Ninh - Kinh Bắc, nhằm thu hút các nguồn lực kinh tế, vốn đầu tư, con người; tạo động lực phát triển toàn diện các lĩnh vực kinh tế - xã hội.

11. Tăng cường công tác phối hợp giữa các sở, ngành, địa phương để nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết công việc theo chức năng, nhiệm vụ của ngành, địa phương và việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

12. Các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện các nhiệm vụ được Tỉnh ủy, UBND tỉnh giao đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng. (Chi tiết danh sách nhiệm vụ, giải pháp, công việc được thể hiện tại Phụ lục ban hành kèm theo Kế hoạch này).

Bên cạnh đó, giao nhiệm vụ cho Sở Tài chính có trách nhiệm chủ trì phối hợp cùng các đơn vị có liên quan tổng hợp đánh giá tình hình tăng thu ngân sách, phương án thu hồi, điều chỉnh kinh phí để xây dựng phương án sử dụng nguồn tăng thu, tiết kiệm chi năm 2023 báo cáo UBND tỉnh trình cấp có thẩm quyền xem xét quyết định; Chủ trì, phối hợp với Cục Thuế tỉnh tham mưu tổ chức Hội nghị với Bí thư, Chủ tịch các huyện, thị xã, thành phố về thu ngân sách từ các dự án đấu giá quyền sử dụng đất, các dự án đấu giá đất xen kẹp, các dự án giao đất có thu tiền sử dụng đất, gắn với nuôi dưỡng nguồn thu./.

(Kế hoạch kèm theo)

Văn phòng Sở