Thống kê truy cập

Online : 6989
Đã truy cập : 138904905

Tỉnh ủy ban hành Quy định về cơ chế phối hợp, giữa các cơ quan kiểm tra, giám sát, thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án.

21/02/2024 14:32 Số lượt xem: 120

Ngày 06/02/2024, Tỉnh ủy ban hành Quy định số 39-QĐ/TU về cơ chế phối hợp giữa các cơ quan kiểm tra, giám sát, thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án trong công tác phát hiện, kiểm tra, xử lý kỷ luật đảng viên có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự.

Theo đó, Quy định này quy định về sự phối hợp giữa các cơ quan có chức năng kiểm tra, giám sát, thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án trong công tác phát hiện, kiểm tra và xử lý kỷ luật đối với các đảng viên có dấu hiệu vi phạm pháp luật, hình sự; không quy định về quy trình, thủ tục, thẩm quyền và các nội dung khác của công tác phát hiện, kiểm tra và thi hành kỷ luật đảng.

Quy định này áp dụng đối với cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên và các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị của tỉnh Bắc Ninh.

Mục đích nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng nói chung, kiểm tra và thi hành kỷ luật đối với đảng viên vi phạm pháp luật hình sự nói riêng. Đảm bảo nguyên tắc thực hiện đồng bộ giữa kỷ luật đảng và xử lý hình sự. Kỷ luật của Đảng thực hiện trước, tạo tiền đề để xử lý hình sự.

Mọi tổ chức đảng và đảng viên đều bình đảng trước kỷ luật của Đảng và đều phải chịu sự kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng, không có vùng cấm, không có ngoại lệ.

Nguyên tắc, trình tự, thủ tục, thẩm quyền kiểm tra, thi hành kỷ luật đảng được quy định tại Điều lệ Đảng, các quy định, hướng dẫn của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, UBKTTW. Mọi tổ chức đảng và đảng viên phải tuân thủ nhằm bảo đảm việc kiểm tra, thi hành kỷ luật đảng viên có vi phạm được thống nhất, chặt chẽ, công minh, chính xác, kịp thời.

Việc phối hợp giữa các cơ quan được thực hiện theo đúng các quy định của đảng, pháp luật của nhà nước, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức, hoạt động của mỗi cơ quan và phải được thực hiện chủ động, kịp thời, thường xuyên chặt chẽ, trên nguyên tắc tạo điều kiện thuận lợi, không làm thay, không làm ảnh hưởng đến hoạt động chuyên môn của các cơ quan để góp phần thực hiện tốt công việc được giao.

Đồng thời, tuân thủ chặt chẽ các quy định của Đảng và pháp luật nhà nước về công tác bảo vệ bí mật nhà nước. Mọi vi phạm trong việc thực hiện Quy định này phải được xem xét xử lý theo quy định của Đảng và nhà nước.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Văn phòng Sở