Thống kê truy cập

Online : 10246
Đã truy cập : 132370651

Tình hình thu chi NSNN 11 tháng năm 2023.

24/11/2023 16:47 Số lượt xem: 214

Theo số liệu báo cáo, tổng thu NSNN trên địa bàn ước thực hiện hết tháng 11/2023 là 26.497 tỷ đồng, đạt 83,77% dự toán, bằng 93,19% so với cùng kỳ. Trong đó: Thu nội địa 20.107 tỷ đồng, đạt 84,41% dự toán và bằng 94,06% so với cùng kỳ; thu nội địa không kể tiền sử dụng đất, thu xổ xố kiến thiết 19.836 tỷ đồng, đạt 95,38% dự toán và bằng 98,61% so với cùng kỳ.

Các khoản thu thuế, phí cơ bản đảm bảo tiến độ thu theo dự toán được giao. Tuy nhiên, thu tiền sử dụng đất dự kiến 11 tháng là 249 tỷ đồng, đạt 8,3% dự toán và bằng 20,1% so với cùng kỳ.

Thu hải quan 6.390 tỷ đồng, đạt 81,82% dự toán và bằng 90,76% so với cùng kỳ.

Tổng chi cân đối ngân sách địa phương ước thực hiện hết tháng 11/2023 là 12.525 tỷ đồng, đạt 61,6% dự toán, bằng 100% so với cùng kỳ. Trong đó: Chi đầu tư phát triển là 5.596 tỷ đồng (bao gồm chi từ nguồn chuyển từ năm 2022 sang năm 2023) đạt bằng 98,6% dự toán và bằng 102,3% so với cùng kỳ năm trước. Chi thường xuyên là 6.921 tỷ đồng, bằng 63,7% dự toán và bằng 98,1% so với cùng kỳ./.

Văn phòng Sở