Thống kê truy cập

Online : 6589
Đã truy cập : 138479514

Thông báo lựa chọn tổ chức thực hiện đấu giá tài sản thu hồi, thanh lý.

19/02/2024 14:52 Số lượt xem: 116

Căn cứ Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17.11.2016 và các văn bản hướng dẫn thi hành luật; Căn cứ Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08.02.2022 về việc hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.

Để có cơ sở lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản. Đồng thời nhằm công khai, minh bạch việc lựa chọn đơn vị có chức năng tổ chức đấu giá tài sản theo quy định của pháp luật.

Trung tâm Tư vấn, dịch vụ quản lý tài chính và tài sản công thông báo lựa chọn tổ chức thực hiện đấu giá tài sản thu hồi, thanh lý trên Website của Sở với nội dung theo Thông báo số 02/TB-TT ngày 19.02.2024. 

(Kèm theo thông báo số 02/TB-TT)

Trung tâm Tư vấn, dịch vụ quản lý tài chính và tài sản công