Thống kê truy cập

Online : 2704
Đã truy cập : 137933485

Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

27/02/2024 11:09 Số lượt xem: 104

Căn cứ Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 và các văn bản hướng dẫn thi hành luật; Căn cứ Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08.02.2022 về việc hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.

Để đảm bảo việc công khai kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản được công khai, minh bạch theo đúng hướng dẫn Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08.02.2022 về việc hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

Trung tâm Tư vấn, dịch vụ quản lý tài chính và tài sản công thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.

(Kèm theo Thông báo số 03/TB-TT ngày 26/02/2024)

Trung tâm Tư vấn, dịch vụ quản lý tài chính và tài sản công