Thống kê truy cập

Online : 5149
Đã truy cập : 131061607

Sở Tài chính xây dựng Đề án vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức.

24/11/2023 16:50 Số lượt xem: 422

Triển khai Thông tư số 54/2023/TT-BTC ngày 15/8/2023 của Bộ Tài chính hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành tài chính trong cơ quan, tổ chức thuộc ngành, lĩnh vực tài chính; Công văn số 1171/SNV-TCCB&CCHC ngày 23/10/2023 của Sở Nội vụ tỉnh về việc xây dựng Đề án vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức, cơ cấu ngạch viên chức theo chức danh nghề nghiệp. Theo đó, Sở Tài chính xây dựng Đề án vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức, như sau:

(1). Về cơ cấu tổ chức bộ máy, gồm 07 phòng, đơn vị, gồm: Văn phòng; Thanh tra; Phòng Quản lý ngân sách; phòng Tài chính đầu tư; phòng Tài chính hành chính sự nghiệp; phòng Quản lý giá; phòng Quản lý công sản & Tài chính doanh nghiệp.

(2). Biên chế được giao: 64 chỉ tiêu biên chế, trong đó: 58 biên chế công chức và 06 lao động hợp đồng theo Nghị định 111/2022/NĐ-CP (Nhân viên hợp đồng).

(3). Về số vị trí việc làm: Tổng số vị trí việc làm: 35 vị trí, gồm: lãnh đạo, quản lý: 08 vị trí; công chức nghiệp vụ chuyên ngành: 08 vị trí; chuyên môn dùng chung: 15 vị trí và hỗ trợ, phục vụ: 04 vị trí.

(4). Về cơ cấu trình độ chuyên môn, ngạch công chức: Tổng số công chức, người lao động có mặt của cơ quan là 57 người, gồm 52 công chức và 05 lao động hợp đồng theo Nghị định 111/2022/NĐ-CP. Về trình độ chuyên môn công chức: Tiến sỹ: 01/52, chiếm tỷ lệ 1,9%; Thạc sỹ: 33/52, chiếm tỷ lệ 63,5%; Đại học: 18/52, chiếm tỷ lệ 34,6%. Về trình độ lý luận chính trị: Cao cấp: 18/52, chiếm tỷ lệ 34,6%; trung cấp: 23/52, chiếm tỷ lệ 44,2% và sơ cấp: 02/52, chiếm tỷ lệ 3,8%. Về cơ cấu ngạch công chức: Nhóm VTVL lãnh đạo, quản lý: 01/52 chuyên viên cao cấp, chiếm tỷ lệ 1,9%; 18/52 chuyên viên chính, chiếm tỷ lệ 34,6%; 02/52 chuyên viên, chiếm tỷ lệ 3,8%; nhóm VTVL chuyên môn dùng chung: 07/52 chuyên viên chính, chiếm tỷ lệ 13,5%; 24/52 chuyên viên, chiếm tỷ lệ 46,2%./.

Sở Tài chính xây dựng Đề án vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức báo cáo và đề nghị Sở Nội vụ trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định./.

(Chi tiết kèm theo)

Văn phòng Sở