Thống kê truy cập

Online : 4632
Đã truy cập : 131064912

Một số kết quả công tác Thi đua khen thưởng năm 2023 của Sở Tài chính.

24/11/2023 16:49 Số lượt xem: 130

Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua, những người thi đua là những yêu nước nhất”. Quan điểm ấy chính là động lực to lớn làm cho phong trào thi đua yêu nước có sức mạnh tinh thần vô cùng mạnh mẽ, tồn tại lâu dài, phát triển không ngừng, gắn liền với sự phát triển của dân tộc. Quan điểm thi đua là yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh được xây dựng trên nền tảng truyền thống của lịch sử văn hóa dân tộc Việt Nam, đó là lòng yêu nước, ý chí quật cường của con người Việt Nam.

Xác định vị trí, vai trò của công tác thi đua khen thưởng trong năm 2023, Sở Tài chính tiếp tục Chỉ thị số 05- CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013; Nghị định 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng.

Thực hiện Kế hoạch số 21/KH-UBND ngày 30/01/2023 của UBND tỉnh về công tác thi đua, khen thưởng năm 2023, Sở Tài chính xây dựng Kế hoạch số 06/KH-STC ngày 08/02/2023 về công tác thi đua khen thưởng năm 2023 nhằm tiếp tục phát huy truyền thống “Đoàn kết - Sáng tạo - Kỷ cương - Trách nhiệm”, nỗ lực vượt qua khó khăn thách thức hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội theo Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 03/01/2023 của UBND tỉnh về những nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội  năm 2023.

Trong năm, Sở Tài chính triển khai và tổ chức phát động các phong trào thi đua toàn diện như: Phong trào thi đua“Đẩy mạnh xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh; nâng cao đạo đức công vụ; tập trung phát triển kết cấu hạ tầng, đô thị và văn hóa, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững”.. Với mục tiêu tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm hỗ trợ phát triển sản xuất kinh doanh; tăng cường kỷ luật tài chính- NSNN, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, tăng cường quản lý, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả các nguồn lực tài chính để thúc đẩy phát triển kinh tế trên địa bàn tỉnh.

Đặc biệt trong năm, Sở Tài chính phát động phong trào, kế hoạch thi đua Kỷ niệm 78 năm thành lập ngành Tài chính Việt Nam (28/8/1945-28/8/2023) và Quốc khánh 02/9. Đồng thời tiếp tục triển khai thực hiện các phong trào thi đua về đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phong trào bảo đảm An ninh trật tự, thi đua văn hóa công sở, Dân vận khéo…

Ban Chấp hành Công đoàn Sở luôn quan tâm, kịp thời động viên thăm hỏi các đoàn viên công đoàn các dịp ốm đau, việc hiếu hỉ, tham gia phong trào hiến máu tình nguyện. Tham mưu, đề xuất khen thưởng, động viên các cháu là con cán bộ công chức, viên chức thuộc Sở, đạt học sinh giỏi, đạt giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi các cấp và các cháu đỗ Đại học năm 2023; tổ chức tặng quà các cháu thiếu niên, nhi đồng nhân dịp Tết thiếu nhi 01/6, Tết Trung thu…100% đoàn viên công đoàn thuộc Công đoàn Sở thực hiện tốt quy định về thực hiện nếp sống văn minh, thực hành tiết kiệm trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Góp phần, từng bước nâng cao hơn nữa chất lượng và hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, đoàn kết hoàn thành tốt nhiệm vụ Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh giao.

Bên cạnh đó, Sở Tài chính phát động phong trào thi đua trong công tác quản lý tài chính trên địa bàn tỉnh: Tích cực tham mưu với Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh tổ chức điều hành ngân sách địa phương năm 2023 theo dự toán giao; tổ chức thẩm định và xét duyệt quyết toán theo quy định; lập tổng quyết toán ngân sách địa phương năm 2022; thảo luận và xây dựng dự toán ngân sách nhà nước 2024, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế của tỉnh. Kết quả thực hiện tổng thu NSNN trên địa bàn 11 tháng ước thực hiện là là 26.497 tỷ đồng, đạt 83,77% dự toán, bằng 93,19% so với cùng kỳ. Trong đó: Thu nội địa 20.107 tỷ đồng, đạt 84,41% dự toán và bằng 94,06% so với cùng kỳ; thu hải quan 6.390 tỷ đồng, đạt 81,82% dự toán và bằng 90,76% so với cùng kỳ. Tổng chi cân đối ngân sách địa phương ước thực hiện hết tháng 11/2023 là 12.525 tỷ đồng, đạt 61,6% dự toán, bằng 100% so với cùng kỳ.

Thực hiện khảo sát giá thị trường hàng tháng báo cáo Bộ Tài chính và UBND tỉnh; tiếp nhận và kiểm tra đăng ký giá của các đơn vị; tham gia việc xây dựng và ban hành công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh; thực hiện tốt công tác quản lý tài chính đầu tư; Quản lý Công sản và tài chính Doanh nghiệp; Công tác thanh tra, kiểm tra tài chính - ngân sách được thực hiện theo quy định góp phần nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước với các đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước.

Trong năm 2023, công chức, viên chức Sở Tài chính tích cực thi đua lập thành tích trong thực hiện nhiệm vụ được Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh giao; đồng thời thường xuyên triển khai, tuyên truyền các Chỉ thị, Nghị quyết và Hướng dẫn của cấp trên về công tác Thi đua, khen thưởng; kịp thời phát động phong trào thi đua trong toàn cơ quan, đơn vị và cá nhân. Cuối năm, đánh giá xếp loại xét: Danh hiệu thi đua: xét tặng cho 71/71 cán bộ đạt “Lao động tiên tiến;  trong đó có 13/71 cán bộ đạt “Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở” ; đề nghị tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc cho 03 tập thể và danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh” cho 01 cá nhân. Đề nghị xét tặng “Huân chương Lao động hạng ba” cho 01 cá nhân; Bằng khen “Thủ tướng Chính phủ” cho 01 cá nhân; Bằng khen UBND tỉnh cho 03 cá nhân; tặng Giấy khen Giám đốc Sở cho 21 cá nhân, đã có thành tích xuất sắc trong công tác.

Nhìn chung, trong năm 2023, công chức, viên chức của Sở Tài chính tích cực thi đua lập thành tích trong thực hiện nhiệm vụ được Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh giao; triển khai đầy đủ các kế hoạch và thực hiện phát động phong trào của tỉnh, khối về công tác thi đua, khen thưởng; đồng thời thường xuyên triển khai, tuyên truyền các Chỉ thị, Nghị quyết và hướng dẫn của cấp trên về công tác Thi đua, khen thưởng; kịp thời phát động phong trào thi đua trong toàn cơ quan, đơn vị và cá nhân. Thông qua phong trào thi đua tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật, lề lối làm việc, nâng cao đạo đức công vụ; chủ động cập nhật kiến thức, nâng cao trình độ chuyên môn; nắm chắc quy trình, thành thạo trong giải quyết công việc được giao; tham mưu đúng, đầy đủ, kịp thời nhiệm vụ cấp trên góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn có những hạn chế đó là công chức thực hiện công tác thi đua khen thưởng còn kiêm nhiệm nhiều công việc; công tác phát hiện nhân rộng điển hình tiên tiến đã được quan tâm, nhưng hiệu quả chưa cao...Một số phòng, đơn vị đôi lúc chưa chú trọng, quan tâm triển khai và đổi mới hình thức phát động các phong trào thi đua; công tác theo dõi, đánh giá, sơ kết, tổng kết chưa kịp thời.

Để thực hiện tốt phong trào thi đua và công tác khen thưởng, tạo sức lan tỏa rộng năm 2024, đề nghị các phòng, đơn vị cần quan tâm công tác thi đua khen thưởng đặc biệt là người đứng đầu. Chú trọng công tác phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua. Phát hiện, xây dựng, tôn vinh và nhân rộng nhân tố mới, những điển hình tiên tiến, gương “Người tốt, việc tốt” phải được đặc biệt coi trọng; quan tâm lựa chọn các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu để biểu dương, tôn vinh, khen thưởng kịp thời nhằm tạo động lực và đòn bẩy phấn đấu cho cán bộ. Đồng thời, tiếp tục đổi mới nội dung và hình thức công tác thi đua khen thưởng bảo đảm phù hợp và sát thực tiễn. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tập huấn nghiệp vụ cho công chức, viên chức nhằm nâng cao nhận thức, vai trò và tầm quan trọng của công tác thi đua khen thưởng.

Bên cạnh đó, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện tốt chức năng quản Nhà nước về tài chính, ngân sách, giá; điều hành tốt ngân sách địa phương năm 2024 theo đúng dự toán giao; tổ chức thẩm định và xét duyệt quyết toán theo quy định; lập tổng quyết toán ngân sách địa phương năm 2023; thảo luận và lập dự toán ngân sách nhà nước 2025, đáp ứng và phục vụ tốt các nhu cầu phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn.

Đồng thời, tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị.

 Phát huy tốt vai trò của công tác thi đua, khen thưởng sẽ tạo ra sức mạnh tổng hợp đối với mỗi tổ chức và cá nhân qua đó thúc đẩy công chức, viên chức và người lao động ra sức thi đua, hăng say lao động phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh giao./.

Văn phòng Sở