Thống kê truy cập

Online : 6209
Đã truy cập : 138019337

Đảng ủy Sở Tài chính tổ chức sinh hoạt thường kỳ tháng 7/2023

12/07/2023 15:48 Số lượt xem: 457

Sáng ngày 11/7/2023, Đảng ủy Sở Tài chính tổ chức sinh hoạt thường kỳ tháng 5/2023. Tham dự có đồng chí Nguyễn Kim Thoại, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, chủ trì; các đồng chí là Uỷ viên BCH Đảng ủy và Bí thư các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở.

Tại Hội nghị tiếp tục tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; Nghị quyết số 30-NQ/TW ngày 23/11/2022 của Bộ Chính trị; Kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế xã hội năm 2023. Tuyên truyền và quán triệt thực hiện nghiêm túc Công điện số 280/CĐ-TTg ngày 19/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh, tăng cường trách nhiệm trong xử lý công việc của các bộ, cơ quan, địa phương; Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 27/9/2016 của UBND tỉnh về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp và tuyên truyền kỷ niệm ngày lễ lớn trong tháng đặc biệt  kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ (27/7/1947- 27/7/2023), ngày thành lập công đoàn Việt Nam (28/7) và các hoạt động hướng tới kỷ niệm 78 năm ngày thành lập ngành Tài chính ( 28/8/1945-28/8/2023).


Đảng ủy Sở Tài chính tổ chức sinh hoạt thường kỳ tháng 7/2023

Tuyên truyền và thực hiện tốt công tác cải cách hành chính; công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí; công tác dân vận, dân chủ, kỷ luật kỷ cương hành chính, chế độ công vụ, văn hóa công sở, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội; công tác bảo vệ bí mật nhà nước; phòng cháy chữa cháy; phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy...

Tiếp tục thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Triển khai đến các chi bộ sinh hoạt chyên đề Quý III/2023, đảm bảo mỗi chi bộ 04 chuyên đề/năm đảm bảo theo Kế hoạch đề ra.

Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TU ngày 29/8/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX về xây dựng và phát triển văn hóa con người Bắc Ninh đến năm 2030 đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và tuyên truyền thực hiện tốt Nghị Quyết, Quy định và Kế hoạch của tỉnh về xây dựng tỉnh “An toàn giao thông”.

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TU ngày 24/02/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp tỉnh Bắc Ninh. Tổ chức, phổ biến, tuyên truyền sâu rộng về mục đích yêu cầu và nội dung Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ VIII - năm 2023. Tuyên truyền về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đưa lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài trong tình hình mới theo Kế hoạch số 101-KH/TU ngày 21/6/2023 của Tỉnh ủy Bắc Ninh. Tuyên truyền tài liệu thông tin nội bộ về vi phạm của nhóm tàu Hướng Dương Hồng 10 của Trung Quốc và những vấn đề cần lưu ý trong công tác tuyên truyền tại Công văn  số 27-CV/ĐU theo chế độ “Mật”.

Tiếp tục thực hiện công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy, UBKT và của chi bộ quý III/2023 và kế hoạch năm 2023 đảm bảo theo quy định. Đảng ủy, chi bộ duy trì sinh hoạt định kỳ đảm bảo theo chương trình, kế hoạch công tác năm 2023.

Chỉ đạo các đoàn thể thực hiện chương trình công tác tháng 7/2023 do cấp trên triển khai đảm bảo hiệu quả và theo thời gian quy định. Công đoàn tổ chức kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929-28/7/2023); tặng quà cho tứ thân phụ mẫu đoàn viên Công đoàn thuộc Sở là thương binh, liệt sỹ nhân kỷ niệm 76 năm (27/7/1947-27/7/2023).

Giao Công đoàn phối hợp Đoàn Thanh niên tổ chức các hoạt động kỷ niệm 78 năm thành lập ngành Tài chính Việt Nam (28/8/1945-28/8/2023).

Triển khai thành lập Hội cán bộ hưu của Sở Tài chính Bắc Ninh.

Đối với công tác chuyên môn, thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm, như sau:

1. Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 03/01/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về những nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh; Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 10/02/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thực hiện nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh nâng cao năng lực cạnh tranh tỉnh Bắc Ninh năm 2023.

2. Hoàn thiện báo cáo đánh giá tình hình thu, chi ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm, phương án điều hành ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2023. Chuẩn bị số liệu giao số kiểm tra, hướng dẫn xây dựng dự toán thu, chi ngân sách năm 2024 cho các Sở, ngành và các huyện, thị xã, thành phố.

3. Tham mưu trình UBND tỉnh phân bổ kinh phí cho các cơ quan, đơn vị theo Nghị quyết HĐND tỉnh. Rà soát nguồn kinh phí để phối hợp báo cáo đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. Báo cáo và lập kế hoạch vay và trả nợ công, kế hoạch tiếp nhận vốn viện trợ nước ngoài năm 2024 và giai đoạn 2024-2026.

4. Tiếp tục đôn đốc thực hiện kết luận Kiểm toán, thanh tra Bộ Tài chính theo Công văn số 2102/UBND ngày 03/7/2023 báo cáo UBND tỉnh.

5. Tiếp tục triển khai các bước thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh của Sở Tài chính với nội dung "Nghiên cứu, đề xuất giải pháp thực hiện cơ chế tự chủ tài chính trong các đơn vị sự nghiệp công lập cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh".

6. Tổ chức thẩm tra quyết toán các công trình (HMCT) hoàn thành đã được tiếp nhận đầy đủ hồ sơ theo quy định. Đôn đốc các đơn vị thu hồi tạm ứng các dự án chậm thu hồi vốn tạm ứng, có số tồn dư tạm ứng chuyển qua các năm, kéo dài qua các năm nhưng đến nay chưa thực hiện thu hồi; đôn đốc lập hồ sơ trình thẩm tra phê duyệt quyết toán các dự án đã hoàn thành đưa vào sử dụng. Tiếp tục tham gia Tổ công tác rà soát, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 và Tổ giúp việc Ban chỉ đạo thực hiện các dự án trọng điểm ngành giao thông vận tải giai đoạn 2021-2025.

Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu phân bổ vốn đầu tư công năm 2023 từ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi năm 2022 đợt 2 sau khi được HĐND tỉnh thông qua.

7. Phối hợp với Sở Giao thông Vận tải trình UBND tỉnh phê duyệt quyết toán kinh phí trợ giá và hỗ trợ các tuyến xe buýt nội tỉnh năm 2022.

Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng vốn nhà nước tại doanh nghiệp Quý II/2023. Tổng hợp, phân tích báo cáo tài chính năm 2022 của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

Tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định phương án sắp xếp lại, xử lý nhà đất theo quy định tại Nghị định số 167/2017/NĐ-CP và Nghị định số 67/2021/NĐ-CP cho  đơn vị. Rà soát, đôn đốc các đơn vị nộp hồ sơ thanh toán chi phí liên quan đến tài sản công để xử lý số dư tài khoản tạm giữ.

8. Dự thảo Văn bản thẩm định phương án giá đất để đề xuất, báo cáo Hội đồng thẩm định giá đất xem xét tại phiên họp thẩm định phương án giá đất, làm cơ sở trình UBND tỉnh xác định giá tính thu tiền sử dụng đất, giá khởi điểm để tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất; giá tính tiền thuê đất các dự án của các doanh nghiệp được nhà nước cho thuê đất.

Thẩm định phương án giá tài sản, hàng hóa, dịch vụ theo quy định. Xác định giá trị tiền bồi thường giải phóng mặt bằng được trừ vào tiền thuê đất phải nộp. Xây dựng Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà, nhà xưởng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Triển khai phần mềm cơ sở dữ liệu về giá tại địa phương tỉnh Bắc Ninh. Xác định giá trị còn lại đã đầu tư vào đất thu hồi của các doanh nghiệp.

Tổ chức nắm thông tin giá cả thị trường các mặt hàng tiêu dùng làm cơ sở tổng hợp báo cáo Cục quản lý giá - Bộ Tài chính và UBND tỉnh.

9. Thực hiện thanh tra theo kế hoạch thanh tra năm 2023 đảm bảo tiến độ; thực hiện công tác tiếp dân giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo theo lịch tiếp công dân năm 2023 và thực hiện rà soát văn bản quy phạm pháp luật theo quy định.

10. Tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 74/2022/QH15 ngày 15/11/2022 của Quốc hội về việc đẩy mạnh việc thực hiện chính sách pháp luật về thực hành tiết kiệm chống lãng phí theo thời gian quy định.

11. Thông báo lựa chọn tổ chức đơn vị tư vấn lập hồ sơ mời thầu; đánh giá hồ sơ dự thầu; thẩm định hồ sơ mời thầu để tiến hành thông báo đấu thầu gói thầu mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung năm 2023 đảm bảo theo quy định.

12. Rà soát, tổng hợp kết quả xét tặng “Kỷ niệm chương vì sự nghiệp Tài chính” gửi Bộ Tài chính. Tiếp tục triển khai Kế hoạch phát động phong trào thi đua nhân kỷ niệm 78 năm thành lập ngành Tài chính (28/8/1945-28/8/2023).

13. Báo cáo, rà soát thực trạng và nhu cầu tuyển dụng công chức theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP của Chính phủ; báo cáo sơ kết công tác xây dựng điển hình tiên tiến giai đoạn 2021-2025; phối hợp thực hiện quy trình bổ nhiệm lại Phó Giám đốc Sở theo quy định.

14. Báo cáo kết quả thực hiện quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị năm 2023 theo Quyết định số 787-QĐ/TU ngày 23/6/2023 của Tỉnh ủy Bắc Ninh. Báo cáo kết quả Tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 819-QĐ/TU ngày 08/7/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc ban hành “Quy định lãnh đạo các cấp thực hiện đối thoại trực tiếp với nhân dân”.

15. Chuẩn bị tài liệu, số liệu báo cáo và làm việc với Đoàn Kiểm tra Trung ương theo Quyết định số 854-QĐ/UBKTTW theo quy định.

16. Rà soát xây dựng Kế hoạch lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do Tỉnh ủy quản lý theo Kế hoạch số 100/KH-TU ngày 21/6/2023 của Tỉnh ủy.

17. Tiếp tục triển khai công tác cải cách hành chính, trọng tâm công tác cải cách tài chính công theo Kế hoạch số 176/KH-UBND ngày 07/6/2023 về cải thiện các Chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh năm 2023. Rà soát trình UBND tỉnh công bố sửa đổi, bổ sung quy trình nội bộ TTHC thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Tài chính; rà soát, đơn giản hóa, cắt giảm thời gian thực hiện TTHC. Xây dựng Kế hoạch tổ chức tọa đàm về cải cách hành chính năm 2023.

18. Triển khai, thực hiện công tác bảo vệ bí mật nhà nước; áp dụng, duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn ISO TCVN 9001:2015; công tác PCCC và CNCH.

19. Thực hiện nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất khác./.

Văn phòng Sở