Ngày 28/9/2022, Bộ trưởng Bộ Tài chính ký Công điện số 05/CĐ-BTC yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh, tăng cường các biện pháp quản lý, điều hành giá.