Báo cáo tình hình sinh vật gây hại cây trồng từ ngày 13/9 đến ngày 19/9/2023 và dự báo tình hình sinh vật gây hại cây trồng 1 tuần tiếp theo

21/09/2023 08:30 Số lượt xem: 110


 

Chi cục Trồng trọt và BVTV