Vị trí, Chức năng, Nhiệm vụ và quyền hạn Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

06/04/2022 09:51 Số lượt xem: 3945

1. Vị trí, chức năng

a) Vị trí

- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bắc Ninh (sau đây gọi tắt là Ban Quản lý dự án) là đơn vị sự nghiệp công lập, hoạt động theo nguyên tắc tự bảo đảm về kinh phí hoạt động, trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Ninh;

- Ban Quản lý dự án có tư cách pháp nhân, được sử dụng con dấu riêng, được mở tài khoản tại kho bạc nhà nước và ngân hàng thương mại theo quy định của pháp luật.

b) Chức năng

- Làm chủ đầu tư một số dự án sử dụng vốn ngân sách, vốn nhà nước ngoài ngân sách khi được giao. Căn cứ điều kiện cụ thể của địa phương, người quyết định đầu tư xem xét, quyết định giao cho Ban quản lý dự án thực hiện chức năng chủ đầu tư đối với từng dự án cụ thể;

- Tiếp nhận và quản lý sử dụng vốn để đầu tư xây dựng theo quy định của pháp luật;

- Thực hiện quyền, nghĩa vụ của chủ đầu tư, Ban quản lý dự án quy định tại Điều 68, Điều 69 của Luật Xây dựng và quy định của pháp luật có liên quan;

- Thực hiện các chức năng khác khi được người quyết định thành lập        Ban quản lý dự án giao và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ quản lý dự án theo quy định tại Điều 8 Thông tư số 16/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng;

- Bàn giao công trình xây dựng hoàn thành cho chủ đầu tư, chủ quản lý sử dụng công trình khi kết thúc xây dựng hoặc trực tiếp quản lý, khai thác sử dụng công trình hoàn thành theo yêu cầu của người quyết định đầu tư;

- Nhận ủy thác quản lý dự án của các chủ đầu tư khác khi được yêu cầu và có đủ năng lực để thực hiện trên cơ sở đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ quản lý các dự án đã được giao.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bắc Ninh thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Điều 8,      Thông tư số 16/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng.

3. Cơ cấu tổ chức

a) Ban Giám đốc Ban Quản lý dự án gồm: Giám đốc và không quá          03 Phó Giám đốc.

- Giám đốc Ban Quản lý dự án (sau đây gọi là Giám đốc) là người đứng đầu Ban Quản lý dự án, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và trước pháp luật về mọi hoạt động của Ban Quản lý dự án;

- Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án (sau đây gọi là Phó Giám đốc) là người giúp Giám đốc thực hiện các nhiệm vụ theo sự phân công của Giám đốc, chịu trách nhiệm trước Giám đốc và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công; khi Giám đốc vắng mặt, một Phó Giám đốc được Giám đốc ủy nhiệm điều hành các hoạt động của Ban Quản lý dự án;

- Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Giám đốc và Phó Giám đốc Ban quản ý dự án thực hiện theo quy định của pháp luật và phân cấp của UBND tỉnh.

b) Các phòng chức năng, nghiệp vụ

Thực hiện quy định tại Thông tư số 16/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng và tình hình thực tế của địa phương, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thống nhất với Giám đốc Sở Nội vụ quyết định cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý dự án đảm bảo tinh gọn, thiết thực, hiệu quả.

Sở Nông nghiệp và PTNT