Sở Nội vụ tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tôn giáo, tín ngưỡng năm 2023

09/08/2023 15:51 Số lượt xem: 992

Thực hiện Quyết định số 1076/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh về việc phê duyệt kế hoạc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức tỉnh Bắc Ninh năm 2023; Kế hoạch số 346/KH-UBND ngày 30 tháng 06 năm 2022 của UBND tỉnh về việc bồi dưỡng nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức làm công tác tín ngưỡng tôn giáo tỉnh Bắc Ninh, giai đoạn 2022 – 2026; Từ ngày 08 đến 09/8/2023, Sở Nội vụ tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức Lớp bồi dưỡng bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tôn giáo, tín ngưỡng cho cán bộ là đại diện lãnh đạo các phòng, ban, đoàn thể (Dân vận, MTTQ, Nông dân, Phụ nữ, Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên, Nội vụ, Công an, Quân sự, Văn hóa & Thông tin, Tài nguyên & Môi trường, Kinh tế - hạ tầng (Quản lý đô thị)) các huyện, thị xã, thành phố trong toàn tỉnh.

Đồng chí Chu Quang Hảo, Quyền trưởng ban Tôn giáo khai mạc lớp tập huấn

Tại lớp bồi dưỡng, các học viên được các báo cáo viên trình bày các Chuyên đề về Kiến thức và nghiệp vụ công tác tôn giáo, tín ngưỡng bao gồm: Một số vấn đề cần quan tâm trong công tác vận động đồng bào các tôn giáo hiện nay; Xu hướng vận động, biến đổi của các tôn giáo ở Việt Nam và yêu cầu đặt ra trong công tác tôn giáo; Những vấn đề cần quan tâm trong công tác tôn giáo hiện nay;…

Các đa biểu tham dự lớp bồi dưỡng

Trên địa bàn tỉnh hiện nay, việc thực hiện Luật Tín ngưỡng, tôn giáo, Nghị định số 162/2017/NĐ-CP của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo đã có nhiều kết quả. Tuy nhiên, trong nhận thức và khi tổ chức thực hiện pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo còn một số nội dung chưa thống nhất, nhiều vấn đề thực tiễn nảy sinh; Bên cạnh đó, ngoài những sinh hoạt tôn giáo thuần túy, thì cũng xuất hiện các hoạt động của các hiện tượng tôn giáo mới, các hoạt động tín ngưỡng có yếu tố trục lợi, mê tín dị đoan vi phạm các quy định của nhà nước về hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo. Vấn đề tôn giáo, tín ngưỡng cần sự quan tâm của nhiều cơ quan, ban ngành, đoàn thể theo tinh thần Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 12/3/2003 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá IX) về công tác tôn giáo cũng chỉ rõ Công tác tôn giáo là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị. Do đó, việc tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tôn giáo, tín ngưỡng cho cán bộ là đại diện lãnh đạo các phòng, ban, đoàn thể các huyện, thị xã, thành phố trong toàn tỉnh nhằm giúp các học viên kịp thời nắm bắt những kiến thức mới và nghiệp vụ trong công tác tín ngưỡng, tôn giáo; Thực hiện tốt Công tác vận động chức sắc, chức việc, nhà tu hành, tín đồ các tôn giáo, ngăn chặn các hoạt động truyền đạo trái pháp luật và mê tín dị đoan tại các địa phương... góp phần đảm bảo ổn định tình hình an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Đinh Tiến Dũng

Thống kê truy cập

Online : 8201
Đã truy cập : 131828909