Hội nghị phổ biến, quán triệt Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở và các văn bản liên quan

28/11/2023 16:30 Số lượt xem: 1006

Sáng 28-11, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị trực tuyến phổ biến, quán triệt Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở và các văn bản liên quan. Thứ trưởng Bộ Nội vụ Triệu Văn Cường chủ trì. Tại điểm cầu Bắc Ninh, đồng chí Ngô Tân Phượng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì.

Đ/c Ngô Tân Phượng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại điểm cầu Bắc Ninh

Tại hội nghị, các đại biểu được quán triệt một số nội dung chính của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; Nghị định 59/2023/NĐ-CP, ngày 14-8-2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; Nghị định 61/2023/NĐ-CP, ngày 16-8-2023 của Chính phủ quy định về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước của cộng đồng dân cư và một số văn bản liên quan. Luật là cơ sở pháp lý quan trọng đảm bảo tính thực thi và phát huy rộng rãi dân chủ xã hội chủ nghĩa, phát huy quyền làm chủ và vai trò tự quản của nhân dân.

Tại điểm cầu Trung ương, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Triệu Văn Cường nhấn mạnh, đây là văn bản pháp lý cao nhất từ trước đến nay nhằm thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước về xây dựng và phổ biến quy chế dân chủ ở cơ sở, thể chế hóa Chỉ thị số 30-CT/TW, ngày 18/02/1998 của Bộ Chính trị về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; cụ thể hóa Hiến pháp năm 2013 và Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, nhằm phát huy quyền dân chủ của công dân; trách nhiệm của cơ quan và doanh nghiệp trong thực hiện dân chủ ở cơ sở. Bộ Nội vụ chủ trì phối hợp  với các bộ, ngành, địa phương tổ chức Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, nhằm bảo đảm sự thống nhất trong tổ chức triển khai thi hành; các bộ, ngành, địa phương chủ động xây dựng kế hoạch triển khai trong phạm vi quản lý của đơn vị, địa phương mình để việc thi hành Luật đạt hiệu quả cao, thực chất, đồng bộ.

Tại điểm cầu tỉnh Bắc Ninh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Tân Phượng yêu cầu các Sở, Ban, ngành, các huyện, thị xã, thành phố tập trung xây dựng Quy chế thực hiện dân chủ đảm bảo đúng tinh thần của Luật; bám sát Kế hoạch triển khai thi hành của UBND tỉnh làm căn cứ thực hiện. Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan tổ chức tập huấn chuyên sâu về Luật; xây dựng chương trình nội dung tài liệu tập huấn, tuyên truyền đa dạng, phù hợp các đối tượng, đảm bảo thiết thực, hiệu quả. UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức tập huấn về Luật cho cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách trên địa bàn

Nguyễn Thị Hưởng

Thống kê truy cập

Online : 7125
Đã truy cập : 132379392