Kế hoạch Triển khai Ngày Pháp luật nước của Sở Kế hoạch và Đầu tư Bắc Ninh năm 2023

12/10/2023 09:45 Số lượt xem: 277

Thi hành Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật, Nghị định số 28/2013/NĐ-CP ngày 04/4/2013 của Chính phủ ban hành quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật; Kế hoạch số 319/KH-UBND ngày 03/10/2023 của UBND tỉnh triển khai Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên địa bàn tỉnh năm 2023, Sở Kế hoạch và Đầu tư  đã ban hành KH số 2517/KHĐT-TTra ngày 10/10/2023 v/v xây dựng kế hoạch triển khai, thực hiện như sau:

1. Mục đích, yêu cầu:

- Thực hiện có hiệu quả các hoạt động hưởng ứng 10 năm Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (sau đây gọi là Ngày Pháp luật) trong cơ quan, qua đó thể hiện vai trò gương mẫu, tiên phong của mỗi phòng, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong hưởng ứng Ngày Pháp luật.

- Tạo sự đồng thuận, niềm tin của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động vào các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

- Góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả việc thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn của Sở; Gắn kết việc thực hiện Ngày Pháp luật với công tác tiếp cận, phổ biến  giáo dục pháp luật  liên quan đến lĩnh vực quản lý như Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư, Luật Đấu thầu, Luật Doanh nghiệp…Nghị định, văn bản hướng dẫn thi hành Luật.

- Bám sát các nhiệm vụ chính trị trong các lĩnh vực công tác năm 2023 của Sở; xác định cụ thể nội dung công việc, thời gian, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các phòng, đơn vị trong tổ chức Ngày Pháp luật.

- Đảm bảo thiết thực, có trọng tâm, trọng điểm.

2. Chủ đề, khẩu hiệu tuyên truyền:

Tiếp tục đổi mới, sáng tạo, triển khai hiệu quả, toàn diện các lĩnh vực công tác; gắn kết chặt chẽ giữa xây dựng pháp luật với tổ chức thi hành pháp luật; hỗ trợ người dân, doanh nghiệp phục hồi và phát triển kinh tế.

*Khẩu hiệu tuyên truyền

- Sống và làm việc theo pháp luật là việc làm thiết thực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

- Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, góp phần nâng cao hiệu quả xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật.

- Đẩy mạnh truyền thông chính sách góp phần tạo sự đồng thuận, nâng cao hiệu quả, hiệu lực trong việc thực thi pháp luật.

- Tăng cường năng lực phản ứng chính sách trong quá trình tổ chức thi hành pháp luật tạo môi trường pháp lý thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.

- Chủ động tìm hiểu, gương mẫu tuân theo Hiến pháp và pháp luật là trách nhiệm của mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

- Hiểu biết và chấp hành pháp luật là bảo vệ chính mình và cộng đồng.

- Nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật, tăng cường khả năng tiếp cận pháp luật của người dân, doanh nghiệp.

- Nâng cao chất lượng công tác xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật góp phần tạo lập môi trường thuận lợi cho hoạt động đầu tư kinh doanh.

- Tích cực cải cách hành chính, phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, giảm thiểu chi phí tuân thủ pháp luật góp phần giải phóng nguồn lực, đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp.

- Thực hiện tốt công tác truyền thông, phản ứng chính sách trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, góp phần hỗ trợ hiệu quả cho sản xuất, kinh doanh.

- Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trách nhiệm, sáng tạo, thực hiện hiệu quả công vụ.

- Chủ động tìm hiểu, gương mẫu tuân theo Hiến pháp và pháp luật là trách nhiệm của mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

3. Nội dung, hình thức, thời gian:

Nội dung:

- Gắn việc hưởng ứng Ngày Pháp luật với tổng kết 10 năm thi hành Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật; tổ chức phổ biến nội dung cơ bản của các Luật, Pháp lệnh, Nghị quyết của Quốc hội, các văn bản mới ban hành có hiệu lực năm 2022,2023.

  -Tăng cường trách nhiệm, nâng cao chất lượng, hiệu quả thực thi công vụ; quy hoạch, kế hoạch và đầu tư, đấu thầu, giám sát đánh giá đầu tư, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, phòng, chống tham nhũng và các quy định liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của người dân và doanh nghiệp.

- Tập trung quán triệt, truyền thông, phổ biến nội dung chính sách, quy định mới.

Hình thức:

- Hưởng ứng thông qua họp giao ban, chi bộ, họp phòng, đơn vị.

- Tăng cường, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật qua trang website của Sở.

- Thực hiện các hoạt động tuyên truyền cổ động trực quan về Ngày Pháp luật, khẩu hiệu Ngày Pháp luật qua hệ thống áp phích điện tử trước mặt tiền sảnh trụ Sở.

- Thực hiện đối thoại chính sách, tư vấn pháp luật trực tiếp giữa cán bộ, công chức, viên chức với người dân, doanh nghiệp.

Thời gian: Các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật tổ chức thường xuyên, liên tục trong cả năm, tập trung vào 02 tháng cao điểm là tháng 10 và tháng 11 năm 2023.

4.Tổ chức thực hiện:

-Các Phòng, đơn vị: Chủ trì, chủ động  thực hiện các nội dung hưởng ứng ngày Pháp luật phù hợp với điều kiện, chức năng, nhiệm vụ của Phòng, đơn vị.

-Thanh tra Sở: Triển khai Kế hoạch tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật đảm bảo thiết thực, có hiệu quả. Thực hiện việc báo cáo cấp trên theo quy định./.

TTr.

 
 

Thống kê truy cập

Online : 6803
Đã truy cập : 138060633